Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Freudilainen ihmiskäsitys by Mind Map: Freudilainen ihmiskäsitys
1.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Freudilainen ihmiskäsitys

Piirteet

Epäsosiaalinen

Aggressiivinen

Karkea

Psyyke jakautuu kahteen osaan

Tietoinen

Tiedostamaton

Vietit ohjailevat psyykkisiä toimintoja

Pessimistisyys

Ihmikäsitys jakautuu kahteen osaan

Energiasysteemi (kaikki käyttäytymismuodot ymmärrettävissä viettien laukaisemiseksi)

Seksuaalisten ja aggressiivisten viettien ohjaama

Lapsuuden kokemukset vaikuttavat myöhempään elämään

Jo alkanutta kehitystä voidaan muuttaa tiedostamalla tekijät, jotka vaikuttavat toimintaan

Ihmisen kehitys päättyy nuoruuden vaiheisiin

Arvot

Vanhempien ja sisarusten vastuullisen tehtävän korostaminen lapsen kasvattamisessa aikuiseksi

Omien torjuttujen ristiriitojen ja aggressiivisuuden yllykkeiden tiedostaminen

Vanhempien tulee huolehtia lapsen tarpeiden tyydyttämisestä

Valistunut itsetuntemus

Lasten ja vanhempien välillä ei saisi olla luottamuspulaa

Toisten kuunteleminen

Ihmisten kokemusten arvostaminen

Hallittu itsekkyys

Kaikella toiminnalla on syynsä

Jo alkanutta kehitystä voi muutta

Kasvatus- ja opetustyössä

Pyritään lapsen tarpeiden tyydyttämiseen

Liian tiukan moraalisen minän kehitystä pitäisi välttää. Muuten tuloksen ahdistuneisuutta ja neuroottinen yksilö

Aggressioiden purkaminen (eivät saisi patoutua tiedostamattomaan minään)

Analyyttinen ote kasvattamiseen: ei syytetä epäonnistumisesta vaan arvioidaan

Rakennetaan opettajan ja lapsen välille luottamus

Pyritään opettamaan siten, että opetuksesta saadaan positiivisia mielihyvän kokemuksia

Lähteet

Hirsjärvi: Johdatus kasvatusfilosofiaan

Dunderfelt: Elämänkaaripsykologia

Mistä saanut alkunsa

Ihmiskäsityksen kehitti itävaltalainen lääkäri, psykoanalyytikko Sigmund Freud (1856-1939)

Freud kehitti psykoanalyysin

Ihmistä ohjaavat

Id, Mielihyvä

Ego, Yhteydessä ulkomaailmaan, Toimii eräänlaisena välittäjänä

Superego, Yliminä edustaa vanhempien, kasvattajien ja koko yhteiskunnan vaatimuksia, Tukahduttaa mielihyvää tavoittelevaa aktiivisuutta, Persoonallisuuden myöhästynein osa

Kritiikki

Yliarvioinut varhaislapsuuden vaikutuksen ihmisen persoonallisuuden muovautumisessa

Korostaa liiallisesti vanhempien merkitystä (lapsi on vanhempien tuotos)