แหล่งข้อมูลที่เตรียมไว้ โครงการ 5 มิติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แหล่งข้อมูลที่เตรียมไว้ โครงการ 5 มิติ by Mind Map: แหล่งข้อมูลที่เตรียมไว้ โครงการ 5 มิติ

1. มิติที่1ด้านอัตราป่วยอัตราตาย

1.1. 1.ไฟล์excelมรณบัตรระดับจังหวัดปี50-60

1.2. 2.ไฟล์excelเสียชีวิตจมน้ำปี56-60

1.3. 3.ไฟล์excelป่วยและเสียชีวิตอุบัติเหตุปี58-61

1.4. 4.ไฟล์excelเสียชีวิตพิษสุนัขบ้าปี55-60

1.5. 5.ไฟล์excelป่วยNCDปี56-61

1.6. 6.ไฟล์excel R506 ปี56-61

1.7. 7.ไฟล์excelป่วยวัณโรค TBCM ปี58-61

1.8. 8.Link ข้อมูลตาย 3ฐาน

1.9. 9.Link ข้อมูลบิรษัทกลาง

1.10. 10.Linkข้อมูล Pheraccident

2. มิติที่2ด้านปัจจัยเสี่ยง

2.1. Host

2.1.1. 1.ไฟล์excelประชากรปลายปีแยกรายจังหวัดปี50-60

2.1.2. 2.ไฟล์excelหมาหัวบวกปี59-61

2.2. Agent

2.2.1. 3.ไฟล์excelผลLABระบุ Agent ปี60

2.2.2. 4.ไฟล์excelจำนวนพาหนะ ปี60

2.2.3. 5.ไฟล์excelเชื้อโรคหัด

2.3. Environtment

2.3.1. 5.ไฟล์pdfจำนวนหมาแมวปี59

2.3.2. 6.ไฟล์pdfสำรวจแหล่งน้ำปี56

3. มิติที่3ด้านพฤติกรรมเสี่ยง

3.1. 1.ไฟล์excelพฤติกรรมเสี่ยงBRFSSปี47-58

4. มิติที่4ด้านมาตรการ

4.1. 1.ไฟล์PDFมาตรการแผนลดโรค

4.2. 2.ไฟล์PDFผลการประเมินมาตรการNCDclinicplus

4.3. 3.ไฟล์PDFผลการประเมินมาตรการMerit maker

4.4. 4.ไฟล์PDFสรุปผลการนิเทศก์สำนักปลัด

4.5. 5.ไฟล์PDFสรุปผลการนิเทศก์กรมควบคุมโรค

5. มิติที่5ด้านเหตุการณ์ผิดปกติ

5.1. 1.ไฟล์excel Eventbase รวมเขตปี2013-2018

5.2. 2.ไฟล์excel Eventbase รวมจังหวัดปี2017-2018

5.3. 4.ไฟล์excel Eventbase จากระบบEOCpherปี2017-2018

5.4. 5.ไฟล์excel Eventbase RTIสำนักระบาดวิทยาปี2013-2017