ปัญหา และ อุปสรรคในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหา และ อุปสรรคในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม by Mind Map: ปัญหา และ อุปสรรคในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม

1. นายยรรยง จริญยิ่ง 59191600111 ค.บ.คหกรรมศาสตร์

2. ความหมาย

2.1. “นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

3. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้มีดังนี้

3.1. ปัญหาด้านบุคลากร

3.2. ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ

3.3. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม และสถานที่การใช้นวัตกรรม

3.4. ปัญหาด้านสภาพการเรียนการสอน

3.5. ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล

4. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม

4.1. เนื่องจากโรงเรียนมีจำนวนงบประมาณน้อย

4.2. ครูที่ชำนาญและเชี่ยวชาญในด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4.3. เครื่องมือ และอุปกรณ์

5. ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตนวัตกรรม

5.1. ครูขาดความรู้ความชำนาญ ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ในด้านการผลิตสื่อนวัตกรรมเลย ไม่มีเครื่องมือ(คอมพิวเตอร์)ที่ใช้ในการผลิตสื่อนวัตกรรม ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค้นคว้ามีน้อย

6. ปัญหาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการศึกษา

6.1. ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข

7. วิธีการหรือกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา

7.1. สร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนา

7.2. วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3. กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

7.4. กำหนดคุณลักษณะนวัตกรรมการเรียนรู้

7.5. สำรวจทรัพยากรการพัฒนานวัตกรรม

7.6. ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้

7.7. วางแผนและดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

7.8. ตรวจสอบ ทดลองและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

7.9. สรุปและประเมินผลการเรียนรู้

8. ปัญหา และสาเหตุ การจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.1. ปัญหาด้านบุคลากร

8.2. ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ เกี่ยวกับนวัตกรรม

8.3. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม

8.4. ปัญหาด้านสภาพการเรียนการสอน

8.5. ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล

9. สาเหุของการเกิดปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช่นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน

9.2. เครื่องมือ และอุปกรณ์

9.3. วัสดุ

9.4. วิธีการจัดกิจกรรม

9.5. สภาพแวดล้อม