ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตทางการศึกษา by Mind Map: ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตทางการศึกษา

1. 1. การใช้กิจกรรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยทำให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและโลกมากขึ้น

2. 2. เป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่สำหรับผู้เรียน

3. 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต

4. 4. สนับสนุนการสื่อสารและการร่วมมือกันของผู้เรียน

5. 5. สนับสนุนกระบวนการ สหสาขาวิชาการ

6. 6. ช่วยขยายขอบเขตของห้องเรียนออกไป

7. 7. การที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ให้คำปรึกษาได้