อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา by Mind Map: อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

1. 1.รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web Based Instruction : WBI)

2. 2. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)TCP/IP เป็นโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้ติดต่อสื่อสารในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3. 3. ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet Address)

4. 4. หมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address)

5. 5. ชื่ออินเทอร์เน็ต (DNS:Domain Name Server)