การเขียนเสียงประสานสี่แนว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเขียนเสียงประสานสี่แนว by Mind Map: การเขียนเสียงประสานสี่แนว

1. เสียงผสม

1.1. ขั้นคู่

1.1.1. โครงสร้างของขั้นคู่

1.1.2. ชนิดของขั้นคู่

1.1.3. เสียงขั้นคู่

1.1.3.1. เสียงขั้นคู่ตามตัวเลข

1.1.3.2. เสียงขั้้นคู่ตามจริง

1.1.3.3. เสียงขั้นคู่ตามทฤษฎี

1.2. คอร์ด

1.2.1. โครงสร้างของคอร์ด

1.2.2. ชนิดของคอร์ด

1.2.3. เสียงคอร์ด

1.2.3.1. คอร์ดเสียงกลมกลืน

1.2.3.2. คอร์ดเสียงกระด้าง

2. แนวตัวเบสตัวเลข

2.1. หลักการเขียนแนวเบสตัวเลข

2.1.1. การนับระยะขั้นคู่

2.1.2. การละตัวเลข

2.2. การใช้เครื่องหมายในแนวเบสตัวเลข

2.2.1. เครื่องหมายแปลงเสียง

2.2.2. เครื่องหมายขีด

2.3. การใช้เเนวเบสตัวเลขกับรูปพลิกกลับของคอร์ด

2.3.1. คอร์ดธรรมดา

2.3.1.1. คอร์ดธรรมดาในรูปพื้นต้น

2.3.1.2. คอร์ดธรรมดาในรูปพลิกกลับขั้นที่หนึ่ง

2.3.1.3. คอร์ดธรรมดาในรูปพลิกกลับขั้นที่สอง

2.3.2. คอร์ดทบเจ็ด

2.3.2.1. คอร์ดทบเจ็ดในรูปพื้นต้น

2.3.2.2. คอร์ดทบเจ็ดในรูปพลิกกลับขั้นที่หนึ่ง

2.3.2.3. คอร์ดทบเจ็ดในรูปพลิกกลับขั้นที่สอง

2.3.2.4. คอร์ดทบเจ็ดในรูปพลิกกลับขั้นที่สาม

3. การวางแนวเสียง

3.1. การบันทึกโน้ต

3.1.1. การบันทึกโน้ตแบบแยกเเนว

3.1.2. การบันทึกโน้ตแบบรวมแนว

3.2. ช่วงเสียง

3.3. การวางระยะเเนวเสียง

3.3.1. การวางระยะแนวเสียงระหว่างสามแนวบน

3.3.2. การวางระยะแนวเสียงระหว่างสองแนวล่าง

3.4. การล้ำแนวเสียง

3.5. ตำแหน่งคอร์ด

3.5.1. ตำแหน่งปิด

3.5.2. ตำแหน่งเปิด

4. การเคลื่อนทำนองระหว่างเเนว

4.1. ความสัมพันธ์ระหว่างแนว

4.1.1. การเคลื่อนทำนองแบบเหมือน

4.1.2. การเคลื่อนทำนองแบบขนาน

4.1.3. การเคลื่อนทำนองแบบสวนทาง

4.1.4. การเคลื่อนทำนองแบบเฉียง

4.1.5. การเคลื่อนทำนองแบบอยู่กับที่

4.2. ขั้นคู่ขนาน

4.2.1. ขั้นคู่เสียงกลมกลืนแบบไม่สมบูรณ์

4.2.2. ขั้นคู่เสียงกลมกลืนแบบสมบูรณ์

4.3. การล้ำแนวเสียงระหว่างคอร์ด

5. คอร์ดในรูปพื้นต้น

5.1. โครงสร้างคอร์ด

5.2. หน้าที่ของคอร์ด

5.3. การทบโน้ต

5.4. การนำแนวเสียง

5.4.1. การดำเนินทำนอง

5.4.2. การเกลาโน้ต

5.4.2.1. โน้ตแนวโน้ม

5.4.2.2. โน้ตจร

5.5. การเคลื่อนคอร์ด

5.5.1. คอร์ดซ่ำ

5.5.2. คอร์ดต่าง

5.5.2.1. การหาโน้ตร่วม

5.5.2.2. การหาโน้ตต่าง

5.6. หลักการเบื้องต้นในการเคลื่อนคอร์ดต่าง

5.6.1. คอร์ดที่มีโน้ตพื้นต้นห่างกันเป็นระยะคู่5

5.6.2. คอร์ดที่มีโน้ตพื้นต้นห่างกันเป็นระยะคู่3

5.6.3. คอร์ดที่มีโน้ตพื้นต้นห่างกันเป็นระยะคู่2

5.7. การทบโน้ตตัวที่3

6. คอร์ดในรูปพลิกกลับ

6.1. คอร์ดในรูปพลิกกลับขั้นที่หนึ่ง

6.2. คอร์ดในรูปพลิกกลับขั้นที่สอง

7. คอร์ดทบเจ็ด

7.1. เสียงของคอร์ดทบเจ็ด

7.2. การทบโน้ต

7.3. การเคลื่อนคอร์ดทบเจ็ด

8. เคเดนซ์

8.1. ชนิดของเคเดนซ์

8.1.1. เคเดนซ์ปิด

8.1.2. เคเดนซ์เปิด

8.1.3. เคเดนซ์ขัด

8.1.4. เคเดนซ์กึ่งปิด

8.2. การเคลื่อนเคเดนซ์

8.3. น้ำหนักเคเดนซ์

8.3.1. เคเดนซ์จบ

8.3.2. เคเดนซ์ไม่จบ

8.4. จังหวะของเคเดนซ์

8.4.1. เคเดนซ์จังหวะหนัก

8.4.2. เคเดนซ์จังหวะเบา

8.5. โน้ตสามปรับ

8.6. เคเดนซ์อิงโมด

8.7. ประโยคใหญ่

9. โน้ตนอกคอร์ด

9.1. ชนิดของโน้ตนอกคอร์ด

9.2. ขั้นคู่เพอร์เฟคขนานและขั้นคู่เพอร์เฟคคล้ายขนาน

9.3. การเขียนโน้ตนอกคอร์ด

9.4. โน้ตนอกคอร์ดโครมาติก

9.5. การเกลาช้า

9.6. โน้ตนอกคอร์ดซ้อน

10. การดำเนินคอร์ด

10.1. จังหวะคอร์ด

10.2. น้ำหนักคอร์ด

10.3. คอร์นแทน

10.4. คอร์ดประดับ

10.5. การดำเดินคอร์ด

10.6. การวิเคราะห์เสียงประสาน

11. การวางคอร์ด

11.1. การกำหนดคอร์ด

11.2. การวางคอร์ด

11.3. โครงสร้างของทำนองกับการวางคอร์ด

11.4. วงจรคู่ห้า

12. คอร์ดโครมาติก

12.1. คอร์ดโดมินันท์ระดับสอง

12.2. คอร์ดคู่หกออกเมนเทด

12.3. คอร์ดนิโพลิตัน

12.4. การเปลี่ยนกุญแจเสียง