СОЦІОЛОГІЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
СОЦІОЛОГІЯ by Mind Map: СОЦІОЛОГІЯ

1. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ

1.1. СОЦІАЛЬНІСТЬ

1.2. ТРАДИЦІЙНІСТЬ

1.3. НЕРІВНІСТЬ

1.3.1. КАСТИ

1.3.2. СТАНИ

1.3.3. КЛАСИ

1.3.3.1. ПОЛІТИЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ

1.3.3.1.1. РАНГИ ДЕРЖАВНОЇ ІЄРАРХІЇ

1.3.3.1.2. ПАРТІЙНА НАЛЕЖНІСТЬ

1.3.3.1.3. РАНГ ПАРТІЙНОЇ ІЄРАРХІЇ

1.3.3.1.4. ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА

1.3.3.1.5. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ

1.4. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

2. КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ

2.1. СОЦІАЛЬНА ДІЯ

2.2. СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ

2.3. СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

2.4. СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

2.5. СОЦІАЛЬНА ГРУПА

2.6. СОЦІАЛЬНА СПІЛЬНІСТЬ

3. ЗАСНОВНИКИ СОЦІОЛОГІЇ

3.1. ОГЮСТ КОНТ

3.1.1. СОЦІАЛЬНА СТАТИКА

3.1.2. СОЦІАЛЬНА ДИНАМІКА

3.1.3. "ЗАКОН ТРЬОХ СТАДІЙ"

3.1.4. ТЕРЕОТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

3.1.5. СВІДОМІСТЬ

3.1.5.1. МЕТАФІЗИЧНА

3.1.5.2. ТЕОЛОГІЧНА

3.1.5.3. ПОЗИТИВНА

3.2. МАКС ВЕБЕР

3.2.1. РОЗУМІЮЧА СОЦІОЛОГІЯ

3.2.2. КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ

3.2.3. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ

3.2.4. ПОЛІТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ

3.2.5. КОНЦЕПЦІЯ ЛЕГІТИМНИХ ТИПІВ ПЛАНУВАННЯ

3.2.5.1. ТРАДИЦІЙНИЙ ТИП

3.2.5.2. РАЦІОНАЛЬНО0ЛЕГАЛЬНИЙ ТИП

3.2.5.3. ХАРИЗМАТИЧНИЙ ТИП

3.3. ЕМІЛЬ ДЮРКГЕЙМ

3.3.1. СОЦІОЛОГІЗМ

3.3.2. САМОГУБСТВО

3.3.3. СОЛІДАРНІСТЬ У СУСПІЛЬСТВІ

3.3.4. АНОМІЯ

3.4. КАРЛ МАРКС

3.4.1. УЧЕННЯ ПРО МАТЕРІАЛІСТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ІСТОРІЇ

3.4.2. СОЦІАЛЬНІ ЗАКОНИ

3.4.2.1. ЗАКОН ПРОГРЕСИВНОГО РУХУ СУСПІЛЬСТВА

3.4.2.2. ЗАКОН ВИЗНАЧАЛЬНОЇ РОЛІ АЗИСУ ТА ВТОРИННОЇ НАДБУДОВИ

3.4.2.3. ЗАКОН КЛАСОВОЇ БОРОТЬБИ

3.4.3. СПЕЦІАЛЬНИЙ КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ

3.4.3.1. СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ФОРМАЦІЯ

3.4.3.2. СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА

3.4.3.3. ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ

3.4.3.4. ПРОДУКТИВНІ СИЛИ

3.4.3.5. ЕКОНОМІСНИЙ БАЗИС

3.4.3.6. НАДБУДОВА

3.4.3.7. КЛАСОВА БОРОТЬБА

3.4.3.8. СОЦІАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ

3.5. ТОМАС КУН

3.5.1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАДИГМИ

3.5.1.1. ТЛУМАЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ЯК ЄДИНОГО ЦІЛОГО

3.5.1.2. РОЗУМІННЯ КОНКРЕТНОЇ ПІДСИСТЕМИ

3.5.1.3. ВИЗНАННЯ ІНДИВІДА

3.5.1.4. РОЗУМІННЯ СУСПІЛЬСТВА ЯК СИСТЕМИ

3.5.1.5. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ МАЮТЬ ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР

3.5.2. ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ

3.5.3. СИМВОЛІЧНИЙ ІНТЕРАКЦІОНІЗМ

3.5.4. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ

3.5.5. ЕТНОМЕТОДОЛОГІЯ

3.5.6. ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБМІНУ

3.5.7. КОНФЛІКТНІ ПАРАДИГМИ

3.5.7.1. КОНФЛІКТИ НЕВІД`ЄМНІ АТРИБУТИ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

3.5.7.2. СУСПІЛЬСТВО ЗАВЖДИ СУПЕРЕЧЛИВЕ

3.5.7.3. СОЦІАДЬНІ КОНФЛІКТИ МАЮТЬ НЕ ЛИШЕ НЕГАТИВНИЙ, АЛЕ Й ПОЗИТИВНИЙ ХАРАКТЕР

4. ПРИЧИНА ВИНИКНЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ

4.1. РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ НАУК

5. МІСЦЕ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ НАУК

5.1. ІСТОРІЯ

5.2. ПОЛІТОЛОГІЯ

5.3. ПРАВОЗНАВСТВО

5.4. ПЕДАГОГІКА

5.5. ПСИХОЛОГІЯ

5.6. ЕКОНОМІКА

5.7. КУЛЬТУРОЛОГІЯ

5.8. ЕТИКА

5.9. ІСТОРІЯ

6. МЕТА

6.1. НАДАТИ РАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ ПОВЕДІНЦІ СОЦІАЛЬНИХ ОБ`ЄКТІВ

7. СТРУКТУРА СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

7.1. I рівень-ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ

7.2. ІІ рівень-ТЕОРІЇЇ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ

7.2.1. СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

7.2.2. ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

7.3. ІІІ рівень- КОНКРЕТНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІЖДЕННЯ

8. ФУНКЦІЇЇ СОЦІОЛОГІЇ

8.1. ОПИСОВА

8.2. ПРОГНОСТИЧНА

8.3. СОЦІАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКА

8.4. СОЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА

8.5. ПІЗНАВАЛЬНА

9. ПРИНЦИПИ

9.1. ПРИНЦИП ЕМПІРИЗМУ

9.2. ПРИНЦИП РОЗ`ЯСНЕННЯ

9.3. ПРИНЦИП СВОБОДИ

9.4. ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ

10. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ

10.1. ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ

10.1.1. ЗМІНА ПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ В КРЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

10.1.2. ФОРМУВАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В ФРАНЦІЇ

10.2. ЕКОНОМІЧНІ

10.2.1. РОЗВИТОК КАПІТАЛІЗМУ ТА УРБАНІЗАЦІЯ

10.2.2. УСКЛАДНЕННЯ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА ТА ЗБІЛЬШЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

10.2.3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАПИТ НА РОЗРОБКУ "СОЦІАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ"

10.3. НАУКОВІ

10.3.1. СПРОБА ВКОРИСТАННЯ "НАУКОВОГО МЕТОДУ" ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ

10.3.2. ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО "НАУКОВИЙ МЕТОД"

11. ОБ`ЄКТ СОЦІОЛОГІЇ

11.1. СУСПІЛЬСТВО

11.1.1. МАЄ ВЛАСНУ НАЗВУ ІСТОРІЮ

11.1.2. ПРОЖИВАЄ НА ТЕРИТОРІЇ ЯКУ ВВАЖАЄ СВОЄЮ

11.1.3. ЗГУРТОВАНА СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ

11.1.4. ВЛАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

11.1.5. ПОПОВНЮЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК ДІТЕЙ

11.2. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

11.2.1. ДОМАШНІ АБО СІМЕЙНІ

11.2.2. ОБРЯДОВІ ЧИ ЦЕРЕМОНІАЛЬНІ

11.2.3. ПОЛІТИЧНІ

11.2.4. ЦЕРКОВНІ

11.2.5. ПРОФЕСІЙНІ

12. ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЇ

12.1. СУКУПНІСТЬ ЗВ`ЯЗКІВ ТА ВІДНОСИН, ЯКІ МАЮТЬ СОЦІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР

12.1.1. ПОЗИТИВНИЙ ПІДХІД

12.1.1.1. ЗАКОНИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

12.1.2. СУБ`ЄКТИВНИЙ ПІДХІД

12.1.2.1. СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ

12.1.3. ОБ`ЄКТИВНИЙ ПІДХІД

12.1.3.1. СОЦІАЛЬНІ ФАКТИ

12.1.4. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ПІДХІД

12.1.4.1. СОЦІАЛЬНІ ЗВ`ЯЗКИ

13. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ

13.1. ПРОСОЦІОЛОГІЧНИЙ

13.2. АКАДЕМІЧНИЙ

13.3. НОВІТНІЙ

14. НАПРЯМИ

14.1. ЕВОЛЮЦІОНІЗМ

14.2. ОРГАНІЦИЗМ

14.3. ПСИХОЛОГІЧНИЙ

14.3.1. ІНСТИНКТИВІЗМ

14.3.2. ШКОЛА ПСИХОЛОГІЇ НАРОДІВ

14.3.3. ПСИХОЛОГІЯ НАТОВПУ

14.3.4. ТЕОРІЯ ПСИХОАНАЛІЗУ

15. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

15.1. ГОРИЗОНТАЛЬНА

15.2. ВЕРТИКАЛЬНА

15.2.1. ВСХІДНА

15.2.2. СПАДНА

15.2.3. ІНДИВІДУАЛЬНА

15.2.4. КОЛЕКТИВНА

16. СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС

16.1. АСКРИПТИВНИЙ

16.2. ЗДОБУТИЙ

16.3. ВРОДЖЕНИЙ

17. ШКОЛИ СОЦІОЛОГІЇ

17.1. ГЕОГРАФІЧНА ШКОЛА

17.2. РАСОВО-АНТРОПОЛОГІЧНА

17.3. СОЦІАЛЬНИЙ ДАРВІНІЗМ

17.4. ОРГАНІЧНА ШКОЛА

17.5. ШКОЛА НІМЕЦЬКОЇ ГЕОПОЛІТИКИ

17.6. ЧИКАЗЬКА ШКОЛА

17.7. КОЛУМБІЙСЬКА ШКОЛА

17.8. ФРАНКФУРТСЬКА ШКОЛА

18. УКРАЇНСЬКІ СОЦІОЛОГИ

18.1. МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ

18.2. ОЛЕКСАНДР СТРОНІН

18.3. СЕРГІЙ ПОДОЛИНСЬКИЙ

18.4. МИКИТА ШАПОВАЛ

18.5. МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

19. ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ

19.1. ОПИСОВА

19.2. ПІЗНАВАЛЬНА

19.3. ПРОГНОСТИЧНА

19.4. СОЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА

19.5. СОЦІАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКА

19.6. СВІТОГЛЯДНА

19.7. ПРОСВІТНИЦЬКА

19.8. ЕВРЕСТИЧНА

19.9. ПРАГМАТИЧНА

19.10. ГУМАНІСТИЧНА

20. СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

20.1. ЗА ХАРАКТЕРОМ

20.1.1. ЕВОЛЮЦІЙНІ

20.1.2. РЕВОЛЮЦІЙНІ

20.2. ЗА СПРЯМОВАНІСТЮ

20.2.1. ПРОГРЕСИВНІ

20.2.2. РЕАКЦІЙНІ

20.3. ЗА СИСТЕМОЮ

20.3.1. ВНУТРІОСОБИСТІСНІ

20.3.2. ПРОЦЕСИ У СТОСУНКАХ МІЖ ДВОМА ІНДВІДАМИ

20.3.3. ПРОЦЕСИ У СТОСУНКАХ МІЖ ІНДИВІДОМ ТА ГРУПОЮ

20.3.4. ПРОЦЕСИ МІЖ ДВОМА ГРУПАМИ

21. МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЇ

21.1. АНАЛІЗ

21.2. ОПИТУВАННЯ

21.3. СПОСТЕРЕЖЕННЯ

21.4. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

21.4.1. ПІЛОТАЖНЕ

21.4.2. ОПИСОВЕ

21.4.3. АНАЛІТИЧНЕ

21.4.3.1. ЕКСПЕРИМЕНТ

21.4.4. ЗА МАШТАБОМ

21.4.4.1. МІЖНАРОДНІ

21.4.4.2. ЗАГАЛЬНО-НАЦІОНАЛЬНІ

21.4.4.3. РЕГІОНАЛЬНІ

21.4.4.4. ГАЛУЗЕВІ

21.4.4.5. ЛОКАЛЬНІ

21.4.5. ЗА ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ

21.4.5.1. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ

21.4.5.2. ПРИКЛАДНІ

21.4.6. ЗА ЧАСТОТОЮ ПРОВЕДЕННЯ

21.4.6.1. РАЗОВІ

21.4.6.2. ПОВТОРЮВАЛЬНІ

21.4.6.2.1. ПАНЕЛЬНІ

21.4.6.2.2. ЛОНГІТЮДНІ

21.4.6.2.3. ТРЕНДОВІ

21.4.7. ГІПОТЕЗА

21.4.7.1. ЗА ЗМІСТОМ

21.4.7.1.1. ОПИСОВІ

21.4.7.1.2. ПОЯСНЮЮЧІ

21.4.7.1.3. ПРОГНОЗНІ

21.4.7.2. ЗА РІВНЕМ АНАЛІЗУ

21.4.7.2.1. ТЕОРЕТИЧНІ

21.4.7.2.2. СТАТИСТИЧНІ

21.4.7.3. З ОГЛЯДУ НА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

21.4.7.3.1. ОСНОВНІ

21.4.7.3.2. ДРУГОРЯДНІ

21.4.7.4. ЗА ПОСЛІДОВНІСТЮ ВИНКНЕННЯ

21.4.7.4.1. ПЕРВИННІ

21.4.7.4.2. ВТОРИННІ

21.5. ЕКСПЕРИМЕНТ

22. ГАЛУЗІ СОЦІОЛОГІЇЇ

22.1. СОЦІАЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

22.1.1. ПРЕДСТАВНИКИ

22.1.1.1. А. БЕНТЛІ

22.1.1.2. Д. ТРУМЕН

22.2. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

22.2.1. ПРЕДСТАВНИКИ

22.2.1.1. ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР

22.2.1.2. ЕМІЛЬ ДЮРКГЕЙМ

22.2.1.3. КАРЛ МАЙХЕМ

22.2.2. ФУНКЦІЇ

22.2.2.1. ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ

22.2.2.2. ВЗАЄМОДІЯ ОСВІТИ З СУСПІЛЬСТВОМ

22.2.2.3. ВИХОВНА

22.2.2.4. ЗАГАЛЬНО-ОСВІТНЯ ПІДГОТОВКА

22.2.2.5. НАУКОВОДОСЛІДНА ФУНКЦІЯ

22.3. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ

22.3.1. ПРЕДСТАВНИКИ

22.3.1.1. ГЕРАКЛІТ

22.3.1.2. ФОМА АВКВІНТСЬКИЙ

22.3.2. ФУНКЦІЇ

22.3.2.1. СОЦІАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНА

22.3.2.2. РЕГУЛЮЮЧА

22.3.2.3. ІННОВАЦІЙНА

22.3.2.4. КОМУНІКАТИВНА

22.3.2.5. СОЦІАЛЬНА-ПСИХОЛОГІЧНА

22.4. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ

22.4.1. ПРЕДСТАВНИКИ

22.4.1.1. Р.ЛІНТОН

22.4.1.2. Я. МОРЕНО

22.4.2. ФУНКЦІЇ

22.4.2.1. МЕТОДОЛОГІЧНА

22.4.2.2. ТЕОРЕТИКО-ПІЗНАВАЛЬНА

22.4.2.3. ПРОГНОСТИЧНА

22.4.2.4. ПРАКТИЧНА

22.4.2.5. УПРАВЛІНСЬКА

22.5. ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ

22.5.1. ПРЕДСТАВНИКИ

22.5.1.1. Л.ГУМІЛЬОВ

22.5.1.2. Ю. БРОЛЕЄМ

22.6. СОЦІОЛОГІЯ СІМ`Ї

22.6.1. ПРЕДСТАВНИКИ

22.6.1.1. ОЛІМПІЯ ДЕ ГУЖ

22.6.1.2. МЕРІ ВОЛСТОНКРАФТ

22.6.2. НАПРЯМИ

22.6.2.1. ФЕМІНІЗМ

22.6.2.1.1. СУФРАЖИЗМ

22.6.2.1.2. МАРКСИЗМ

22.6.2.1.3. ГУМАНІЗМ

22.6.2.2. НЕОФЕМІНІЗМ

22.6.2.2.1. ЛІБЕРАЛИ

22.6.2.2.2. РАДИКАЛИ

22.6.2.2.3. СОЦІАЛІСТИ