การจัดระบบการสอน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดระบบการสอน by Mind Map: การจัดระบบการสอน

1. ความหมายระบบSystem

1.1. การรวมกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ หรือกระบวนการต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ หากสิ่งใดหรือกระบวนการใดมีการเปลี่ยนแปลง จะกระทบกระเทือนสิ่งอื่น ๆ หรือกระบวนการอื่น ๆ

2. องค์ประกอบ

2.1. สิ่งนำเข้า (Input)

2.1.1. การกำหนดปัญหา จุดมุ่งหมายทรัพยากรที่ใช้

2.2. กระบวนการ (Process)

2.2.1. ได้แก่การลงมือแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การนำวัตถุดิบมาใช้ มาจัดกระทำอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

2.3. ผลผลิต (Output)

2.3.1. คือผลที่ได้จากการแก้ปัญหาหรือสรุปการวิเคราะห์เพื่อประเมินต่อไป

2.4. ผลย้อนกลับ (Feedback)

2.4.1. คือการตรวจสอบผลผลิตเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กันในการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการแก้ปัญหาเพื่อทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพ

3. การใช้รูปแบบการสอน แบบ ASSURE

3.1. เป็นวิธีระบบรูปแบบหนึ่งที่นำมาจากแนวคิดของไชน์พิชและคณะ (1993)

3.2. โดยมีระบบการดำเนินงานตามลำดับขั้นดังนี้

3.2.1. การวิเคราะห์ผู้เรียน

3.2.1.1. การวิเคราะห์พฤติกรรมเบื้องต้นและความต้องการของผู้เรียน

3.2.1.1.1. 1. ข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา เจตคติ ระบบสังคม วัฒนธรรม

3.2.1.1.2. 2. ข้อมูลเฉพาะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน เช่น ประสบการณ์เดิม ทักษะ เจตคติ ความรู้พื้นฐาน และความสามารถในบทเรียนนั้นเพียงใด

4. จุดมุ่งหมายการเรียนที่ดี ควรเป็นข้อความที่แสดงลักษณะ

4.1. 1. วิธีการปฏิบัติ PERFORMANCE (ทำอะไร) การเขียนจุดมุ่งหมายควรใช้คำกริยาหรือข้อความที่สังเกตพฤติกรรม

4.1.1. ให้คำจำกัดความ อธิบาย บอก หรือจำแนก เป็นต้น

4.2. 2. เงื่อนไข CONDITIONS (ทำอย่างไร) การเขียนจุดมุ่งหมายการเรียน ควรกำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นภายใต้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ การกำหนดเงื่อนไข

4.2.1. บวกเลขในใจโดยไม่ใช้กระดาษวาด หรือ ผสมแป้งโดยใช้ช้อน เป็นต้น

4.3. 3. เกณฑ์ CRITERIA (ทำได้ดีเพียงไร) มาตรฐานการปฏิบัติซึ่งควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง

4.3.1. เช่นระดับของความสามารถในการปฏิบัติ ระดับของความรู้ที่จำเป็น เพื่อการศึกษาต่อในหน่วยการเรียนที่สูงขึ้นไป