Tài chính doanh nghiệp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tài chính doanh nghiệp by Mind Map: Tài chính doanh nghiệp

1. Công tác tài chính doanh nghiệp

1.1. Tổng công ty vận tải

1.2. Công ty công viên cây xanh

1.3. Công ty đường sắt Hà nội

1.4. Công ty cp công trình giao thông

1.5. Công ty cp địa chính Hà nội

1.6. Công ty cp ksdđ hcgc

1.7. -

2. Sắp xếp tái cơ cấu dn

2.1. Cổ phần hoá

2.1.1. Tổng vận tải

2.1.2. Công viên cây xanh

2.1.3. Trung tâm đăng kiểm

2.2. Thoái vốn

2.2.1. Khảo sát đo đạc

2.2.2. Địa chính

2.2.3. Công trình giao Thoòng

2.2.4. Bất động sản hồ tây

2.3. Sắp xếp khác

2.3.1. Cửa hàng 60 ngô thì nhậm

2.3.2. -

2.4. -

3. Quản lý RE2

3.1. Đôn đốc nợ hàng quý

3.2. Điều chỉnh hợp đồng tín dụng

3.3. Lập biên bản đối chiếu

4. Công tác khác

4.1. Công tác tổng hợp

4.2. Tham gia ý kiến

5. -

6. -