พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา by Mind Map: พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา

1. การนำองค์การและภาวะผู้นำ

1.1. ความหมาย

1.1.1. ผู้นำ

1.1.2. ภาวะผู้นำ

1.2. ความสำคัญ

1.3. ทฤษฎีภาวะผู้นำ

1.3.1. เชิงคุณลักษณะ

1.3.2. เชิงพฤติกรรม

1.4. กรณีศึกษา

1.4.1. ม.ไอโอวา

1.4.2. โอไฮโอ

1.4.3. มิชิแกน

1.5. ทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์

1.6. ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงบูรณาการ

2. การควบคุมองค์การ

2.1. ความหมายและความสำคัญ

2.2. กระบวนการ

2.3. สิ่งที่ต้องควบคุม

2.4. ระดับ

2.5. ประเภท

2.6. ยุทธศาสตร์พื้นฐาน

2.7. หลักการควบคุมที่ดี

2.8. ประโยชน์

3. แนวคิดพื้นฐาน

3.1. ความหมายการบริหาร

3.2. ปัจจัยพื้นฐานการบริหาร

3.3. หน้าที่ทางการบริหาร

3.4. ความหมายและความสำคัญ ของการบริหารการศึกษา

3.5. ทักษะการบริหาร

4. ทฤษฎีและวิวัฒนาการ

4.1. ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

4.2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบใหม่ๆ

5. การวางแผน

5.1. ความหมายและความสำคัญ

5.2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

5.3. ประเภท

5.4. ระดับ

5.5. กระบวนการ

5.6. ลักษณะพื้นฐาน

5.7. ประโยชน์

6. การจัดองค์การ

6.1. ความหมายและความสำคัญ

6.2. ทฤษฎีองค์การ

6.3. ประเภทขององค์การ

6.4. วัตถุประสงค์องค์การ

6.5. กระบวนการจัดองค์การ

6.6. ปัจจัยที่มีผล

6.7. รูปแบบโครงสร้างองค์การ

7. วัฒนธรรมองค์การ

7.1. ความหมาย

7.2. ระดับ

7.3. หน้าที่

7.4. รูปแบบ

7.4.1. แบบปรับตัว

7.4.2. แบบมุ่งผลสำเร็จ

7.4.3. แบบเครือญาติ

7.4.4. แบบราชการ

7.5. การเรียนรู้

7.6. วัฒนธรรมองค์การกับการบริหารการศึกษา

8. บรรยากาศองค์การ

8.1. ความหมายและความสำคัญ

8.2. องค์ประกอบ

8.3. รูปแบบ

8.4. แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศของสถานศึกษา

9. องค์การแห่งการเรียนรู้

9.1. ความหมายและความสำคัญ

9.2. ประเภท

9.3. การจัดความรู้

9.4. การสร้างและพัฒนา