Update งาน แผนก IT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Update งาน แผนก IT by Mind Map: Update งาน แผนก IT

1. พี่ทัศ

1.1. งานที่กำลังทำอยู่

1.1.1. S-Pivot

1.1.2. Win Pivot

1.1.3. เงินติดล้อ

1.2. งานต่อไป

1.2.1. เว็บไซต์ไพวอท

1.2.2. รับสมัครพนักงานใหม่

1.3. อุปสรรค

1.3.1. ทรัพยากรน้อย

2. มาร์ช

2.1. งานที่กำลังทำอยู่

2.1.1. กสิกร

2.1.2. Pivot Center

2.1.3. TMB Mailroom

2.1.4. Monitor กรุงศรี

2.2. งานต่อไป

2.2.1. Pivot Center

2.3. อุปสรรค

2.3.1. ขาดคนที่เป็น Head ในการประสานข้อมูล ต้องลงมือหาเอง ทำให้เสียเวลาในการจัดการงาน ด้านเขียนโปรแกรม

2.3.2. Requirment มาใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน

3. ตั๊ก

3.1. งานที่กำลังทำอยู่

3.1.1. wrap รถยนต์ concept Ironman

3.2. งานต่อไป

3.2.1. ติดต่อประสานงานระบบคิว

3.3. อุปสรรค

3.3.1. ไม่มีอุปสรรค อยากทำงานด้าน UX,UI แบบเน้นๆ

4. ชมพู่

4.1. งานที่กำลังทำอยู่

4.1.1. เงินติดล้อ

4.1.2. K-Branch

4.2. งานต่อไป

4.2.1. S-Pivot

4.3. อุปสรรค

4.3.1. ขาดความชัดเจนในการทำงาน เช่นการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เปลี่ยนRequirment ไปเรื่อยๆ อยากได้เป้าหมายเดียว แล้วทำให้บรรลุตามเป้าหมาย

5. มอส

5.1. งานที่กำลังทำอยู่

5.1.1. TMB Mailroom

5.2. งานต่อไป

5.2.1. SME ONLINE

5.3. อุปสรรค

5.3.1. มีปัญหาในการออกแบบระบบ