ภาพฝันชุมชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาพฝันชุมชน by Mind Map: ภาพฝันชุมชน

1. สังคม

1.1. ครอบครัวอบอุ่น

1.2. ไม่มียาเสพติด

1.3. สืบสานวัฒนธรรม

1.4. มีความปลอดภัยต่อชีวืต

1.5. ชุมชนเข้มแข็ง

2. ระบบบริการสุขภาพ

2.1. มีหลักประกันสุขภาพ

2.2. ได้รับการตรวจคัดกรองโรค

2.3. ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์

2.4. ได้รับการดูแลฝากครรภ์

2.5. เยี่ยมบ้าน

2.6. การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. มีจุดออกกำละงกาย

3.2. มีระบบจัดการขยะแลน้ำเสีย

3.3. ครัวเรือนๅ/ร้านค้าถูกสุขลักษณะ

3.4. มีน้ำสะอาดเพียงพอ

3.5. ส้อมถูกสุขลักษณะ

4. สุขภาพ

4.1. กาย

4.1.1. สุขภาพแข็งแรง

4.1.1.1. ไม่มีโรคติดต่อ

4.1.1.2. ไม่มีโรคไม่ติดต่อ

4.1.2. พฤติกรรมสุขภาพดี

4.2. จิตใจ

4.2.1. มีสภาวะสุขภาพจิตปกติ

4.2.2. มีอารมณ์แจ่มใส

4.2.3. ไม่เครียด

4.3. ปัญญา

4.3.1. พึ่งพาอาศัยกัน

4.3.2. พร้อมเรียนรู้

5. เศรษฐกิจ

5.1. มีรายได้ส่วนกลาง

5.1.1. สหกรณ์ชุมชน

5.1.2. มีการปันผล

5.2. ทุกคนมีอาชีพและรายได้

5.3. เศรษฐกิจพอเพียง

5.4. อาชีพสำหรับผู้พิการ

5.5. มีการทำบัญชีครัวเรือน

6. การศึกษา

6.1. ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

6.2. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเข้าถึงง่าย

6.3. อ่าน เขียน คิดเลขได้