Thuế tại HK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thuế tại HK by Mind Map: Thuế tại HK

1. 1.Currency HKD, 1$=7.8 HKD

2. 2.Foreign exchange control in HK=> No

3. 3. Tax jurisdiction ( Thuế theo lãnh thổ) chỉ tính trên lợi nhuận phát sinh hay có nguồn gốc từ các giao dịch, DN tại HK

4. 4. Hệ thống thuế đơn tầng => Không đánh thuế trên cổ tức

5. 5. No capital gain tax in HK

6. 6. No divident tax for both resident and non- resident

7. 7. Corporate tax rate is same at 16.5%

8. 8. Personal Income Tax

8.1. Cách 1: Net Chargeable Income * Biểu suất lũy tiền ( 2%-17%)

8.2. Cách 2: Net chargeable income*15%

9. 9. withholding tax

9.1. Áp dụng khi tính phí bản quyền và phí trả cho nghệ sỹ và VĐV phát sinh tại HK

9.2. Không áp dụng đối với cổ tức và lãi

10. 10. VAT => Không áp dụng

11. 11. Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần ( DTA )

12. 12. Tiêu chuẩn kế toán

12.1. Áp dung CM BCTC (Financial Reporting Standard FRS do IASB ban hành

13. 13. Tax year ( 1.4 - 31.3)

14. 14. Property tax of the property= net assessable value*15%

15. 15. Thuế Hải Quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt ( custom and excise duty)

15.1. Không có thuế Nhập khẩu trừ rượu, thuốc lá, dầu hydrocarbon và methyl alcohol,

15.2. Không đánh thuế TTĐB

15.3. Không đánh thuế xuất khẩu

16. 16. Thuế tem: stamp duty

16.1. đánh trên giấy tờ và tài liệu nhất định ( chứng khoán, cổ phiếu, BĐS)

16.1.1. Mức phí cố định từ 3-100 HKD

16.1.2. Mức phần trăm từ 0.1% đến 4.25%