HIDROSFERA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HIDROSFERA by Mind Map: HIDROSFERA

1. Formada

1.1. Conjunt d’aigua present a la Terra

1.2. La composen els oceans,mars i rius tant terrestres com els subterranis, ja com llacs ,glaciars i també els vapors que hi han a la Atmosfera.

1.3. Fa més de 4.400 milions d’anys

2. Que és?

2.1. Representa el mant hídric que cubrix el 70% de la Terra.

3. Propietats

3.1. Bon dissolvent

3.2. Absorbeix calor

3.3. Dilatació anòmala

3.4. Substància adherent

4. Importància

4.1. Ja, el cos humà està format per un 65% per aigua .

4.2. Medi on es produeixen les reaccions químiques

4.3. Vehicle eficaç per eliminar substàncies de rebuig

4.4. Serveix de mitja de transport per a la distribució dins de l’organisme

4.5. No fa canvis bruscos

5. Cicle de l’aigua

5.1. No para a causa de la energia solar (evaporització)

5.1.1. -

5.2. Passa per molts estats i formes diverses .

6. Usos

6.1. Domèstics i ramader

6.2. Domèstic

6.3. Urbà

6.4. Industrial

6.5. Aigua Potable

6.5.1. La que hi consumim diàriament

6.5.2. Es fa el procés de potabilització .

7. Impactes ambientals

7.1. Contamina aigua

7.1.1. Negatius

7.1.1.1. Partícules sòlides

7.1.1.2. Líquids

7.1.1.3. Gasos

7.1.1.4. Formes d’energia

7.1.1.5. Contaminants biològics

7.1.1.6. Altres

7.1.1.6.1. Alteració rius

7.1.1.6.2. Salinització d’aiqüifers.

7.1.2. Positius

7.1.2.1. Neteja els residus que floten

7.1.2.2. Recàrrega artificial d’aqüifers

7.1.2.3. Regulació de pesticides

7.1.2.4. Depuració de les aigües residuals