Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

เศรษกิจระหว่างประเทศ by Mind Map: เศรษกิจระหว่างประเทศ
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

เศรษกิจระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ

ความหมายการค้าระหว่างประเทศ

หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศ เกิดจากความแตกต่างทางทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของแต่ละประเทศ

รูปแบบและแนวโน้มทางการค้าระหว่างประเทศของไทย

o เปลี่ยนจากรูปแบบการค้าที่มีศูนย์กลางในเอเชีย เป็นการค้าในรูปแบบประเทศในระบบอาณานิคม o เศรษฐกิจไทยถูกผนวกเข้ากับการแบ่งงานกันทำของประเทศอาณานิคมในเอเชีย – ส่งวัตถุดิบให้กับประเทศแม่ และเป็นตลาดระบายสินค้าที่ผลิตจากโรงงานในยุโรป o มีลักษณะเป็นเศรษฐกิจแบบ resource intensive ที่เน้นส่งออก ข้าว, ดีบุก, ไม้สัก (สัดส่วนรวมกันตั้งแต่ปี 1896-1939) ราว 70-80%

การค้าเงินระหว่างประเทศ

ความหมายของอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยน (foreign exchange rate) คือ ราคาของเงินสกุลหนึ่งเมื่อคิดเทียบกับเงินตราต่างประเทศ เช่น 40 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

อุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศ

คือ จำนวนการซื้อเงินตราต่างประเทศระดับอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ กัน ในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง

อุปทานของเงินตราต่างประเทศ

จำนวนเงินตราต่างประเทศที่มีผู้นำมาเสนอขายในรัดับอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ กันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

อัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพ

จะเกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์เงินตราต่างประเทศเท่ากับอุปทานเงินตราต่างประเทศ

ระบบอัตตราแลกเปลี่ยน

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่

เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหมดให้คงที่กับเงินตราสกุบหนึ่ง หรือ หลายสกุล

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวขึ้นลงได้อย่างเสรี โดยอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับอุปสงค์ ละ อุปทานของเิงินตราต่างประเทศ

ดุลการชำระเิงิน

ความหมายของดุลการชำระเงิน

ผลสรุปของการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ (economic transactions) ระหว่างผู้มีถิ่นฐาน ในประเทศ (residents) กับผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ (nonresidents) ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

องค์ประกอบด้านดุลการชำระเงิน

* ดุลการค้า * ดุลบริการ * ดุลบริจาค * รายได้ * บัญชีทุน * รายการผิดพลาดคลาดเคลื่อนสุทธิ

การลงทุนระหว่างประเทศ

ความหมายของการลงทุนระหว่างประเทศ

คือ การที่ผู้ประกอบการของประเทศหนึ่งนำเงินทุน สินทรัพย์ และเทคโนโลยีไป ลงทุนในอีกประเทศหนึ่งโดยคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าในประเทศของตน

การลงทุนโดยตรง

การเครื่อนย้ายทุยจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยเจ้าของยังมีอำนาจในหารดูแลกิจการที่ตนเปงเป็นเจ้าของ

การลงทุนโดยอ้อม หรือการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิิน

การที่ผู้ลงทุนนำเงินออมของตนไปลงทุนผ่านสถาบันต่าง ๆ โดยที่สถาบันเหล่านั้นจะเป็นผู้ดำเนินงานและตัดสินปัญหาต่าง ๆ แทนผู้ลงทุนทั้งหมด

องค์กรและความร่วมมือระหว่างประเทศ

องค์การการค้าโลก WTO เป็นองค์การนานาชาติสังกัดองค์การสหประชาชาติทำ หน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางด้านการค้าระหว่างชาติ เป็นเวทีสำหรับการเจรจาต่อรอง ตกลงและขจัดข้อขัดแย้งในเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ทางการค้าและการบริการระหว่าง ประเทศสมาชิก

สหภาพยุโรป EU จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปให้ดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของประเทศสมาชิก

เอเปค APEC มุ่งเน้นความเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค และผลักดันให้การเจรจาการค้าหลายฝ่าย รอบอุรุกวัย ประสบผลสำเร็จ ขณะเดียวกัน เอเปคก็ต้องการถ่วงดุลอำนาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ

เขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA ป็นข้อตกลงทางการค้า สำหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด