TAM GIÁC

Các trường hợp bằng nhau của tam giác

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TAM GIÁC by Mind Map: TAM GIÁC

1. Tam giác

1.1. Cạnh - cạnh - cạnh

1.2. Cạnh - góc - cạnh

1.3. Góc - cạnh - góc

2. Tổng ba góc

2.1. Định lý

2.2. T/c góc ngoài tam giác

3. 2 tam giác bằng nhau

3.1. Tam giác vuông

3.1.1. Cạnh huyền - cạnh góc vuông

3.1.2. Hai cạnh góc vuông

3.1.3. Cạnh góc vuông - góc nhọn kề cạnh ấy

3.1.4. Cạnh huyền - góc nhọn

4. Một số dạng tam giác

4.1. Tam giác vuông cân

4.1.1. Định nghĩa

4.1.2. Quan hệ

4.1.2.1. Cạnh

4.1.2.2. Góc

4.1.3. Cách C/M

4.1.3.1. Có 2 góc bằng nhau

4.1.3.2. Có 2 cạnh bằng nhau

4.2. Tam giác vuông

4.2.1. Định nghĩa

4.2.2. Quan hệ

4.2.2.1. Cạnh

4.2.2.2. Góc

4.2.3. Cách C/M

4.2.3.1. Định lý Py-ta-go đảo

4.2.3.2. TG có 1 góc vuông

4.3. Tam giác cân

4.3.1. Định nghĩa

4.3.2. Quan hệ

4.3.2.1. Góc

4.3.2.2. Cạnh

4.3.3. Cách C/M

4.3.3.1. Có 2 góc bằng nhau

4.3.3.2. Có 2 cạnh bằng nhau

4.4. Tam giác đều

4.4.1. Định nghĩa

4.4.2. Quan hệ

4.4.2.1. Cạnh

4.4.2.2. Góc

4.4.3. Cách C/M

4.4.3.1. 3 cạnh bằng nhau

4.4.3.2. 3 góc bằng nhau

4.4.3.3. TG cân có 1 góc bằng 60 độ