BÀI 13: MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BÀI 13: MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG by Mind Map: BÀI 13: MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG

1. Hệ điều hành MS-DOS

1.1. Của hãng Microsoft trang bị cho máy tính cá nhân IBM PC.

1.2. Việc giao tiếp được thực hiện thông qua hệ thống lệnh.

1.3. Là hệ điều hành dơn nhiệm một người dùng...

2. Hệ điều hành Windows

2.1. Chế độ đa nhiệm.

2.2. Có một hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bình chọn với các biểu tượng kết hợp giữa đồ hoạ và văn bản giải thích.

2.3. Cung cấp nhiều công cụ xử lí đồ họa và đa phương tiện (Multimedia)

2.4. Đảm bảo khai thác có hiệu quả nhiều loại dữ liệu khác nhau

2.5. Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trường mạng.

3. Các hệ điều hành UNIX và Linux

3.1. UNIX

3.1.1. Khái niệm

3.1.1.1. Hệ điều hành đa nhiệm nhiểu người dùng .

3.1.1.2. Có khả nảng đảm bảo một số lượng rất lớn người đùng đồng thời khai thác hệ thống

3.1.2. Đặc trưng

3.1.2.1. Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng

3.1.2.2. Có hệ thống quản lí tệp đơn giản hiệu quả

3.1.2.3. Có một hệ thống phong phú cạc môđun và chương trình tiện ích hệ thống.

3.2. Linux

3.2.1. Trên cơ sở của UNIX, năm 1991 Li-nux Tua-rơ-van phát triển thành Linux.

3.2.2. Đã cung cấp cả chương trình nguồn của toàn bộ hệ thống, làm cho nó có tính mở rất cao và là hệ điều hành miễn phí.

3.2.3. Khá phổ biến ở châu Âu, nhất là trong các trường học và khuynh hướng này ngày càng phát triển.