นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

1. การใช้สื่อการเรียนการสอน

1.1. ความหมายของการใช้สื่อการเรียนการสอน

1.1.1. การนำสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งหายถึงการนำวัสดุ เครื่องมือและวิธีการมาเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้ เนื้อหาไปยังผู้เรียนได้ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่ถ่ายทอดซึ่งกันและกัน

1.2. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน

1.2.1. 1.สื่อประเภทวัสดุ

1.2.2. 2.สื่อประเภทอุปกรณ์

1.2.3. 3.สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ

1.2.4. 4.สื่อประเภทคอมพิวเตอร์

1.3. สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์

1.3.1. 1. ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย

1.3.2. 2. ประสบการณ์จำลอง

1.3.3. 3. ประสบการณ์นาฏการ

1.3.4. 4. การสาธิต

1.3.5. 5. การศึกษานอกสถานที่

1.3.6. 6. นิทรรศการ

1.3.7. 7. โทรทัศน์และภาพยนตร์

1.3.8. 8. ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง และวิทยุ

1.3.9. 9. ทัศนสัญลักษณ์

1.3.10. 10.วจนสัญลักษณ์

2. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.1. ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา

2.1.1. หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.2. นวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ ที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน

2.2.1. 1.E-Learning

2.2.2. 2.ห้องเรียนเสมือนจริง (Vitual Classroom)

2.2.3. 3.สื่อหลายมิติ

2.3. ความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา

2.3.1. นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ ทั้งนี้เนื่องจากในโลกยุคโลกาภิวัตน์Globalization มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจำนวนผู้เรียนที่มากขึ้น

2.4. ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา

2.4.1. 1. เทคนิคและวิธีการ

2.4.2. 2. สิ่งประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์

2.5. คุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนการสอน

2.5.1. 1. ช่วยพัฒนาศักยภาพ และความสามารถสูงสุดของบุคคล

2.5.2. 2. ช่วย ขยายขอบเขตความรู้ และโลกทัศน์ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5.3. 3. ช่วยลดปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล

2.5.4. 4. ช่วยเปิดโอกาสทางการเรียนให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง

2.5.5. 5. ช่วยให้คนสามารถปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

2.5.6. 6. ช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม

3. เทคโนโลยีทางการศึกษา

3.1. ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา

3.1.1. หมายถึง การนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบและส่งเสริมระบบการเรียนการสอน เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา การพัฒนา และการประยุกต์วัสดุ เครื่องมือ วิธีการ เพื่อนำมาใช้ในสถานการณ์การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคนให้ดียิ่งขึ้น

3.2. ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา

3.2.1. 1.เทคโนโลยีการศึกษาทำให้การเรียนการสอน มีความหมายมากขึ้น

3.2.2. 2.เทคโนโลยีการศึกษาสามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน

3.2.3. 3.เทคโนโลยีการศึกษาทำให้การจัดการศึกษา ตั้งบนรากฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์

3.2.4. 4.เทคโนโลยีการศึกษาช่วยให้การศึกษามีพลังมากขึ้น

3.2.5. 5.เทคโนโลยีการศึกษาทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง และได้พบกับสภาพความจริงในชีวิตมากที่สุด

3.2.6. 6.เทคโนโลยีการศึกษาทำให้เปิดโอกาสทางการศึกษาทั้งๆ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

3.3. ประโยชน์ของเทคโนโลยีการศึกษา

3.3.1. 1.ประโยชน์สำหรับผู้เรียน

3.3.2. 2.ประโยชน์สำหรับผู้สอน

3.3.3. 3.ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

4. ความหมายของนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

4.1. หมายถึง การนำความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทั้งวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลไก รวมทั้งเทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งหวังให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการเรียนรู้ต่อผู้ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นๆ

5. ข้อแตกต่าง และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

5.1. นวัตกรรม คือ ความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

5.2. เทคโนโลยี คือ การนำเอาขบวนการวิธีการและแนวความคิดใหม่ ๆ มาใช้หรือประยุกต์ใช้อย่าง มีระบบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ