บ้านเลขที่ 53/176 หมู่2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บ้านเลขที่ 53/176 หมู่2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี by Mind Map: บ้านเลขที่ 53/176 หมู่2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

1. 3. ประเมินและแนะนำการจัดการอาการรบกวนทางจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัว ฯลฯ โดย นำวิธีการหลากหลาย ทั้งการให้ยาตามแผนการรักษา และวิธีบำบัดแบบทางเลือก หรือแบบเสริมโดยไม่ใช้ยา การใช้กลยุทธ์ในเรื่อง การเสริมสร้างพลังอำนาจ การคิดเชิงบวก การส่งเสริมการจัดการตนเอง การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม รวมทั้งการใช้กระบวนการให้ คำปรึกษา เพื่อช่วยให้มีการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ

2. นางมณฑา เพ็งมาก อายุ76ปี

2.1. โรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และมะเร็งลำไส้ใหญ่

2.1.1. ข้อวินิจฉัย

2.1.1.1. 1.เสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจนเนื่องจากประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนgasลดลง

2.1.1.1.1. การพยาบาล

2.1.1.1.2. ให้ข้อมูลว่า ไปพบหมอเมื่อ6เดือนก่อน หมอบอกมะเร็งลุกลามไปปอด เหนื่อยง่าย ต้องให้ออกซิเจนบ่อยครั้ง

2.1.1.2. 2. เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพลัดตก หกล้ม เนื่องจากไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง

2.1.1.2.1. การพยาบาล

2.1.1.2.2. ให้ข้อมูลว่าเดินไม่ได้มาประมาน5เดือน ต้องให้คนพยุงไปไหนมาไหนตลอด โดยเฉพาะเวลาเข้าห้องน้ำ

2.1.1.3. 3. ส่งเสริมศักยภาพและความรู้เกี่ยวการดูแลตนเองด้วยการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรคความดันโลหิตสูง

2.1.1.3.1. การพยาบาล

2.1.1.3.2. BP = 157/85 mmHg P = 106/min (ครั้งแรก)

2.1.1.3.3. BP = 151/87 mmHg P = 100/min (ครั้งที่สอง)

2.1.1.3.4. วิงเวียนศีรษะบ่อย

2.1.1.4. 4. ส่งเสริมศักยภาพและความรู้เกี่ยวการดูแลตนเองด้วยการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรคเบาหวาน

2.1.1.4.1. การพยาบาล

2.1.1.4.2. DTX = 168mg% (หลังรับประทานอาหาร2ชั่วโมง)

2.1.1.4.3. ชาที่เท้าบ่อครั้ง

2.1.1.4.4. ตาข้างขวาเริ่มมัว

2.2. On Colostomy

2.2.1. ข้อวินิจฉัย

2.2.1.1. 1. ส่งเสริมศักยภาพในการดูแลลำไส้ใหญ่เปิดทางหน้าท้อง

2.2.1.1.1. การพยาบาล

2.3. ยา

2.3.1. 1.Ferrous Fumarate (200mg) 1tab oral B.I.D pc

2.3.2. 3.Simethicone (80mg) 1tab เคี้ยวหลังอาหารเช้า-เที่ยง-เย็น

2.3.2.1. 2.Simvastatin (10mg) 1/2tab oral O.D hs

2.3.3. 4.Ranitidine (150mg) 1tab oral O.D. hs

2.3.4. 5. Betahistine (12mg) 1tab oral B.I.D pc

2.3.5. 6.Losartan (50mg) 1tab oral O.D pc เช้า

2.3.6. 7. Aspirin (81mg) 1tab oral O.D pc เช้า

2.3.7. 8. Metformin (500mg) 1tab oral O.D pc เช้า

3. นางโสภา คงเนียม อายุ52ปี และ นางธิราพร คงเนียม อายุ27ปี

3.1. สุขภาพดี ปฏิเสธโรคประจำตัว

3.2. มีรูปร่างอ้วน

3.2.1. แนะนำเรื่องการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย เพื่อลดน้ำหนัก

4. นายวีระ คงเนียม อายุ54ปี

4.1. โรคประจำตัว โรคหลอดเลือดสมอง

4.1.1. แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

4.1.1.1. 1. เลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ อาหารมันๆ อาหารทอด

4.1.1.2. 2. แนะนำหมั่นเช็คความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

4.1.1.3. 3.ส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นประจำ

4.1.1.4. 4. แนะนำรับประทานยาตามแพทย์สั่งและไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

4.1.1.5. 5. หากมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะมาก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว มุมปากตก ควรรีบพบแพทย์

5. การพยาบาลระดับครอบครัว

5.1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี

5.1.1. 1.ประเมินอาการอาการแสดง และความก้าวหน้าของโรค

5.1.2. 2. ประเมินและแนะนำญาติจัดการอาการรบกวนทางกาย/ความทุกข์ทรมาน/ความไม่สุขสบาย เช่น อาการปวด หายใจลำ บากเหนื่อยหอบ อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ฯลฯ

5.1.3. 4. ประเมินความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวด้าน สังคมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ความเชื่อและความศรัทธา สัมพันธภาพต่อผู้อื่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความไม่สามารถ คงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่และการทำ หน้าที่ทางครอบครัว และสังคม ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ความขัดแย้ง ภายในครอบครัว ภาระในการรักษาพยาบาล บุคคลอื่น ๆ ในครอบครัว การปรับตัวในการดำรงชีวิต การไม่มีครอบครัวผู้ดูแล มรดกทรัพย์สินหรือหนี้สิน

5.1.4. 5. ประเมินการรับรู้ (perception) และความเข้าใจของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับสถานการณ์โรค ความเจ็บป่วย การดำเนินการของโรค การรักษา แนวทางการพยาบาล การยอมรับได้ต่อการเจ็บป่วย และความคาดหวังความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว

5.1.5. 6. สื่อสารทำ ความเข้าใจ (Communication) เพื่อให้ผู้ป่วย และครอบครัวตัดสินใจในเรื่องการวินิจฉัยโรค การพยากรณ์ โรคแนวทางการรักษาที่มีอยู่ การตั้งเป้าหมายการรักษา (Goal clarification) และการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับ การรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต