Ανεστραμμένη τάξη

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ανεστραμμένη τάξη by Mind Map: Ανεστραμμένη τάξη

1. Πλεονεκτήματα

1.1. Παρακολούθηση από το σπίτι

1.2. Συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες

1.3. Δημιουργία ψηφιακού μαθησιακού περιεχομένου

1.4. Αξιοποίηση ΤΠΕ

1.5. Ενεργή εμπλοκή και συμμετοχή του μαθητή στην εκπ. διαδικασία

2. Μειονεκτήματα

2.1. Άνιση πρόσβαση μαθητών στην τεχνολογία

2.2. Αντικατάσταση διαλόγου από βίντεο

2.3. Αύξηση χρόνου που διαθέτει ο μαθητής στο σπίτι.

2.4. Πρόσθετη εργασία εκπαιδευτικών για τη δημιουργία ψηφιακού υλικού

2.5. Αμφίβολη ποιότητα και αξιοπιστία ψηφιακών περιεχομένων