Individ og samfunn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Individ og samfunn by Mind Map: Individ og samfunn

1. Eldrebølgen

1.1. Balanse/forholdet mellom unge borgere og gamle borgere er viktig for å opprettholde ett samfunn mtp. arbeid og økonomi. Ideelt sett burde antallet eldre være lavere enn antall unge for å unngå eldrebølgen. Innvandring og fødselsoverskudd bidrar til opprettholding av samfunnet. (nettoinnvandring og fødselsoverskudd)

2. Sosialisering

2.1. Oppdragelse/tilpassing, der individet lærer seg normer, verdier, kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å klare seg i ett fellesskap og for å kunne bli ett selvstendig individ.

2.1.1. Primærsosialisering (grunnleggende sosialisering)

2.1.1.1. Familie

2.1.1.1.1. Familie står for den viktigste sosialiseringen. Man lærer normer, verdier, moral, sosiale ferdigheter og erfaringer.

2.1.2. Sekundærsosialisering (normer og verdier utenfor hjemmet)

2.1.2.1. formell

2.1.2.1.1. Barnehage

2.1.2.1.2. Skole

2.1.2.1.3. Jobb

2.1.2.2. uformell

2.1.2.2.1. Venner

2.1.2.2.2. Fritidsaktiiteter

2.1.3. Referansegruppen

2.1.3.1. positive referansegrupper

2.1.3.1.1. Hvem man idealiserer og vil adoptere adfert av

2.1.3.2. negative referansegrupper

2.1.3.2.1. Hvem man avstår fra og ikke ønsker å adoptere atferd av

2.1.4. Sosialiserings aktører

2.1.4.1. Foreldre, barnehage og skolen

2.1.4.2. Religion

2.1.4.3. Organisasjoner/fritidsaktiviteter

2.1.4.4. Arbeidsliv

2.1.4.5. Media

2.1.4.5.1. Dagens samfunn kalles "informasjonssamfunnet". Der påvirkning fra medier er en form for upersonlig sosialisering. Formidling skjer ikke gjennom personlig kommunikasjon.

3. Normer

3.1. Forventninger til hverandre i sammfunnet. Normer varierer i kultur og miljø. De endrer seg over tid og noen holder seg stabile.

3.1.1. Formelle normer

3.1.1.1. Trafikkregler

3.1.1.1.1. Stoppe på rødt lys, stoppe når noen går over gangfelt.

3.1.1.2. Skolereglement

3.1.1.2.1. Feks: Ikke lov å komme rusa på skolen eller slå andre elever.

3.1.1.3. Lover

3.1.1.3.1. Ikke lov å råkjøre eller kjøre i påvirket tilstand.

3.1.2. Uformelle normer

3.1.2.1. Håndhilse på ny person

3.1.2.2. Høflighet

3.1.2.3. Ikke lyve eller stjele

3.1.2.4. Ikke pille seg i nesen offentlig

3.1.3. Internaliserte normer

3.1.3.1. Mange normer blir internaliserte, dvs. de blir en del av vår personlighet.

4. Samfunn

4.1. Samling av individer/grupper som over tid lever i en form for fellesskap innafor et avgrenset geografisk område.

4.1.1. Bæresøylene I et samfunn

4.1.1.1. Rekruttering

4.1.1.1.1. Fødselsoverskudd og nettoinnvandring

4.1.1.2. Sosialisering

4.1.1.2.1. Oppdragelse og tilpassing til kulturen i samfunnet

4.1.1.3. Produksjon

4.1.1.3.1. Varer og tjenester som borgere trenger. (Sykehus, politi, skole, mat osv.)

4.1.1.4. Fordeling

4.1.1.4.1. Byrder og goder må fordeles. (Politikk)

4.1.1.5. Regulering av atferd

4.1.1.5.1. Politi, domstoler ol. (Sanksjoner)

5. Kultur

5.1. Verdier og livssyn

5.2. Språk

5.3. Skikker og tradisjoner

5.4. Interesser mtp. musikk,kunst, litteratur og idrett

6. Sanksjoner

6.1. Reaksjon på atferd. Det finnes positive og negative sanksjoner. Straff/belønning. Hensikten er å korrigere adferd.

6.1.1. Formelle sanksjoner

6.1.1.1. Utvisning fra skolen

6.1.1.2. Bot/fengsel

6.1.2. Uformelle sanksjoner

6.1.2.1. Ris på rumpen

6.1.2.2. Husarrest

6.1.2.3. Utestengelse

7. Avvik

7.1. Handlinger som ikke samsvarer med de gjeldene normene i et samfunn. Varierer over tid og i ulike kulturer.

7.1.1. Forskjellige normer i forkjellige kulturer

7.1.1.1. Feks. I Norge er det vanlig å smile vennlig, i Polen anses det som falskt.

7.1.2. Grove avvik blir sanksjonert

7.1.2.1. Stjeler du, bryter formell norm, får du formell straff.

7.1.3. Kultur kræsj og dårlig sosialiserte individer fører ofte til avvik i samfunn

8. Roller

8.1. Summen av alle normene som er knyttet til en bestemt oppgave eller stilling. Noen roller er tildelt og noen ervervede (valgt).

8.1.1. Rolleatferd

8.1.1.1. Måten vi lever opp til rolleforventningene. Feks.: Lærere kan opptre forskjellig i rollen sin.

8.1.2. Rollekonflikt

8.1.2.1. Når en ikke møter forventningene som kreves i en rolle man har intatt.

8.1.2.1.1. feks. man tar ikke ansvar for barnet sitt som foreldre. Eller Idrettsstjerner gir ofte uttrykk for at rollen som topputøver er vanskelig å kombinere med rollen som familiemedlem. Et annet eksempel er kvinnelige ledere som forteller at de går rundt med konstant dårlig samvittighet. De føler et dobbelt press ved at de ikke får tid til å ta seg av barna på grunn av stort arbeidspress, og forventingene til morsrollen er problematisk å forene med forventningene til lederrollen.

8.1.3. Komplimentære roller

8.1.3.1. Roller som utfyller hverandre. Feks.: Lærer og elev, mor og barn.

8.1.4. Kjønnsroller

8.1.4.1. Ulike forventninger knyttet til kjønn.

8.1.4.1.1. feks. kvinner laget mat, rydder, tar på eg omsorgsoppgaver. Menn fikser ting, løfter tunge ting, Gutter->blått, Jenter->rosa. Fler mannlige action helter. Jenter leker med dukker, gutter med biler. Vi blir oppdratt på ulike måter utifra kjønn.

8.2. feks; vi velger autoritets rolle ved å ta lederstilling, eller blir tildelt roller når vi blir foreldre.

9. Familie

9.1. En avgrenset guppe med mennesker man bor med og man har sterke soiale og følelsesmessige relasjoner til.

9.1.1. Familiens oppgaver

9.1.1.1. Forplantning og omsorg

9.1.1.2. Sosial tilhørighet

9.1.1.3. Emosjonell støtte

9.1.1.4. Primærsosialisering

9.1.1.5. Regulering av seksuell aktivitet

9.1.2. Endringer i familiestrukturen grunnet endring i samfunnet

9.1.2.1. Fra jordbruk til industri (industrielle revolusjonen) Store familier blir mindre familier(kjernefamilier), pga urbanisering.

9.1.2.2. "Funksjonstapping"

9.1.2.2.1. Familien mister sin tradisjonelle rolle sosialt og/eller økonomisk.

9.1.2.3. 50/60-tallets familie ideal

9.1.2.4. 70-tallets utdannelses revolusjon

9.1.2.5. Tilgang til barnehage og SFO

9.1.2.5.1. Fødselspermisjon

9.1.2.6. Sekularisering

9.1.2.6.1. Flere samlivsbrudd

9.1.2.7. Generell endring av kvinnerollen og mannsrollen

9.1.2.7.1. Kvinner utdanner seg og utdanningssamfunnet vokser

9.1.2.7.2. Jevnere fordeling av omsorgsoppgaver i familien, mannen påtar seg mer omsorgsoppgaver i hjemmet

9.1.2.8. Kvinnekamp for likestilling 1970-tallet