การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน by Mind Map: การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน

1. 1.การตรวจสอบโครงสร้างภายใน การตรวจสอบในขั้นนี้เป็นการตรวจสอบสิ่งที่ปรากฏในสื่อ ซึ่งสามารถสัมผัสได้ด้วยปรากฏภายในมีลักษณะชัดเจน ง่าย และสะดวกแก่การรับรู้ สื่อนั้นเป็นสื่อที่มีศักยภาพสูงในการสื่อสารการตรวจสอบที่สำคัญ

2. 4.สร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเลือกสื่อการเรียนรู้ สื่อการสอนที่ได้รับการประเมินผลแล้วจะมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ

3. 3.เกิดการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินผลสื่อการเรียนรู้ในแต่ละบริบท

4. การประเมินสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ มีความสำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ

5. 1.ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนและคุณภาพของการเรียนการสอน

6. 2.ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของสื่อการเรียนรู้การประเมินผลการเรียนรู้จะทำให้ได้ข้อมูลสื่อการเรียนรู้

7. หมายถึง การนำเอาผลการวัดและประเมินสื่อการเรียนการสอนมาตีความหมาย และตัดสินคุณค่า เพื่อจะรู้ว่าสื่อนั้นทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่กหนดไว้ได้แค่ไหน

8. ความสำคัญของการประเมิน

9. การวัดผลและการประเมินผลสื่อการเรียนการสอนมีขั้นตอนการสอบที่พิถีพิถันเพื่อให้ได้สื่อที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง