QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG by Mind Map: QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG

1. NGUỒN ỨNG CỬ VIÊN NỘI BỘ

1.1. Ưu điểm

1.1.1. Quen thuộc, rành nghề

1.1.2. Kích thích thi đua tập thể

1.2. Nhược điểm

1.2.1. Rập khuôn, thiếu sáng tạo

1.2.2. Có người không phục lãnh đạo

1.3. Nguồn lưu trữ thông tin

1.3.1. Hồ sơ nhân viên

1.3.2. Biểu đồ thuyên chuyển

1.3.3. Phiếu thăng chức

2. NGUỒN ỨNG VIÊN BÊN NGOÀI

2.1. Yếu tố hạn chế khả năng thu hút ứng viên

2.1.1. Công việc không hấp dẫn

2.1.2. Doanh nghiệp không hấp dẫn

2.1.3. Chính sách cán bộ doanh nghiệp

2.1.4. Chính sách, quy định Nhà nước

2.1.5. Khả năng tài chính của tổ chức

2.2. Các hình thức thu hút

2.2.1. Quảng cáo

2.2.2. Văn phòng dịch vụ lao động

2.2.3. Tuyển từ các trường đại học

3. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ CỦA QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG

3.1. 1/ Chuẩn bị tuyển dụng

3.1.1. Tiêu chuẩn đối với tổ chức

3.1.2. Tiêu chuẩn đối với phòng ban, bộ phận

3.1.3. Tiêu chuẩn đối với cá nhân

3.2. 2/ Thông báo tuyển dụng

3.3. 3/ Thu nhận, nghiên cứu hồ sơ

3.4. 4/ Phỏng vấn sơ bộ

3.5. 5/ Kiểm tra, trắc nghiệm

3.6. 6/ Phỏng vấn lần hai

3.7. 7/ Xác minh, điều tra

3.8. 8/ Khám sức khỏe

3.9. 9/ Ra quyết định tuyển dụng

3.9.1. Khả năng có thể làm

3.9.2. Khả năng muốn làm

4. CÁC MÔ HÌNH THU HÚT, PHÂN CÔNG BỐ TRÍ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

4.1. Mô hình "Câu lạc bộ"

4.2. Mô hình "Thành trì"

4.3. Mô hình "Đội banh"

4.4. Mô hình "Học viện"

5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG

5.1. Sai lầm

5.1.1. Đánh giá quá cao

5.1.2. Đánh giá quá thấp

5.2. Chính xác

5.2.1. Chọn đúng người có khả năng

5.2.2. Loại đúng người thiếu khả năng