สารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing Informatics)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing Informatics) by Mind Map: สารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing Informatics)

1. ความหมาย

1.1. การใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ทางสารสนเทศ ทางการพยาบาล มาปฎิบัติการพยาบาล

2. ความสำคัญ

2.1. ช่วยจัดการข้อมูลทางการพยาบาล ให้ง่ายต่อการจัดเก็บ วิเคราะห์ และนำไปใช้

3. แนวคิดสารสนเทศ ทางการพยาบาล

3.1. 1.แนวคิดตามองค์ประกอบของศาสตร์ เทอร์เลย์ (Turley 1996)

3.1.1. ประกอบด้วย

3.1.1.1. 1. พยาบาลศาสตร์

3.1.1.2. 2. วิทยาศาสตร์

3.1.1.3. 3. สารสนเทศคอมพิวเตอร์ศาสตร์

3.1.1.4. 4. ศาสตร์ความรู้ในสหสาขา

3.2. 2. แนวคิดเชิงกระบวนการ Grave & Corcoran 1989

3.2.1. ข้อมูล = ข้อมูลดิบ (Data)

3.2.1.1. สารสนเทศ = ข้อมูลที่แปลความหมาย จัดกลุ่มแล้ว (information)

3.2.1.1.1. องค์ความรู้ (Knowledge)

4. ประโยชน์

4.1. เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล

4.2. พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล

4.3. จัดทำนโยบายในการให้บริการสุขภาพ

4.4. ช่วยสื่อสารข้อมูลทางการพยาบาล

5. รูปแบบสารสนเทศ ทางการพยาบาล

5.1. 1. ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง เมื่อ ญาติ / ผู้ป่วย มารับบริการ

5.2. 2. ให้การพยาบาลผู้ป่วยทางอ้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ

6. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล แบ่งเป็น 4 ประเภท

6.1. งานปฎิบัติทางการพยาบาล

6.2. งานบริหารทางการพยาบาล

6.3. งานวิจัยทางการพยาบาล

6.4. งานการศึกษาทางการพยาบาล

7. นางสาวกันติชา เสาะสิทธิ์ 6005010138 เลขที่ 18