สารสนเทศทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: สารสนเทศทางการพยาบาล

1. องค์ประกอบสารสนเทศ

1.1. •Hardware •Software •User •Data •Procedure

2. หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล ประมวล เก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ โดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสารโทรคมนาคม

3. คือ กระบวนการรวบรวมบันทึก ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ และแจกจ่าย สารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมการทำงานและช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ

4. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ •ด้านประสิทธิภาพ (efficiency) การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ดี รวดเร็วขึ้น เกิดเครือข่ายการประสานงานที่ดีขึ้น ลดต้นทุน •ด้านประสิทธิผล(effectiveness) ช่วยในการบริหารจัดการและตัดสินใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ช่วยปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน

5. พัฒนาการของระบบสาระสนเทศ

6. ระบบสารสนเทศ(Information systems)

7. วัตถุประสงค์ • สร้างระบบงานใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม • การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี • นำสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงาน •เพื่อจัดระบบการทำงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

7.1. ประโยชน์ •ด้านการลงทะเบียน ทำบัตร จ่ายยา •การสนับสนุนการรักษาพยาบาลโดยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลต่างๆเข้าด้วยกัน •สามารถสร้างเครือข่ายข้อมูลทางการแพทย์ แลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วย •สามารถให้คำปรึกษาทางไกล •ช่วยให้ความรู้ เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีเสียง เป็นต้น •ช่วยให้ผู้บิหารสามารถกำหนดนโยบายและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายได้ดียิ่งขึ้น

8. เทคโนโลยีสารสนเทศ

9. องค์ประกอบสารสนเทศทางการพยาบาล

9.1. 1.ยุคกรจัดการกระทำด้วยมือ (Manual system) :บันทึกลงบนกระดาษ 2.ยุคการบันทึกด้วยการเจาะบัตร (Batch-Oriented) :ใช้คอมพิวเตอร์เจาะบัตร 3.ยุคการประมวลแบบกลุ่ม (Online batch system) :ใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมูล 4.ยุคประมวลผลแบบออนไลน์ (Online system) : มีการบันทึกและประมวลผลทีละรายการ 5.ยุคการประมวลผลแบบบูรณาการ (Integrated system) :สามารถใช้สารสนเทศติดต่อสื่อสารกันได้ 6.ยุคการประมวลผลแบบกระจาย(Distributed system) :สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื้อใช้ในหน่วยการที่รับผิดชอบได้เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัวมากขึ้น

9.2. ความรู้ทางการพยาบาล (Nursing science) + ความรู้ทางคอมพิวเตอร์(computer science) + ความรู้สารสนเทศ (Information science)