สารสนเทศทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: สารสนเทศทางการพยาบาล

1. ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

1.1. ข้อมูล(data)

1.2. ข้อมูลที่ผ่านการแปลความหมาย

1.3. ข้อมูลที่ได้ถูกสังเคราะห์

2. แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล

2.1. แนวคิดตามองค์ประกอบของศาสตร์ (Turley,1996)

2.1.1. ประกอบด้วยศาสตร์ 4ด้าน

2.1.1.1. พยาบาลศาสตร์

2.1.1.2. วิทยาศาสตร์

2.1.1.3. สารสนเทศคอมพิวเตอร์ศาสตร์

2.1.1.4. ศาสตร์ความรู้ในสหสาขาสุขภาพจิต จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ และปรัชญา

2.2. แนวคิดเชิงกระบวนการ(Grave&Corcoran,1989)

2.2.1. คือการผสมผสานศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์สารสนเทศและการพยาบาลเข้าด้วยกัน

3. ประโยชน์สารสนเทศทางการพยาบาล

3.1. เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล

3.2. พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

3.3. ช่วยในการจัดทำนโยบายในการให้บริการสุขภาพให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น

3.4. ช่วยในการสื่อสารข้อมูลทางการพยาบาล

4. รูปแบบสารสนเทศทางการพยาบาล

4.1. สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง เมื่อผู้ป่วย/ญาติ มารับบริการ

4.2. สำหรับให้การพยาบาลผู้ป่วยทางอ้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ

5. แนวทางในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพยาบาล

5.1. งานบริการสุขภาพ

5.2. การบริหารจัดการทางการพยาบาล

5.2.1. การบริหารจัดการในกลุ่มงานการพยาบาล(ในโรงพยาบาล)

5.2.2. เพื่อการบริหารจัดการทางการพยาบาล(นอกโรงพยาบาล)

5.3. งานวิจัยทางการพยาบาล

6. ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

6.1. เป็นระบบสารสนเทศย่อยภายใต้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลแบ่งเป็น4ประเภท

6.1.1. งานปฎิบัติทางการพยาบาล

6.1.2. งานบริหารทางการพยาบาล

6.1.3. งานวิจัยทางการพยาบาล

6.1.4. งานการศึกษาทางการพยาบาล

7. ผลกระทบของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

7.1. ฝ่ายบริหาร

7.1.1. สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น

7.2. ฝ่ายปฎิบัติงาน

7.2.1. ได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นทำงานด้วยความสะดวกรวดเร็ว

7.3. ผู้รับบริการ

7.3.1. ได้รับบริการที่ถูกต้อง มีคุณภาพ

7.4. ต่อองค์กร

7.4.1. บุคคลากรในองค์กรมีศักยภาพสูง วิชาชีพได้รับการพัฒนา

7.5. ต่อภาพลักษณ์

7.5.1. วิชาชีพเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

7.6. งาน

7.6.1. งานในทางการพยาบาลได้รับการพัฒนา งานมีคุณภาพ

7.7. คน

7.7.1. เกิดการศึกษาเรียนรู้ มีพัฒนาการ ทำงานได้ปริมาณมากขึ้น

8. สารสนเทศทางการพยาบาล(Nursing Information

8.1. คือ การใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ความรู้ทางด้านสารสนเทศและความรู้ทางด้านการพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการปฎิบัติการพยาบาล การบริการสุขภาพ และการบริหารการพยาบาล