บทที่11การพัฒนาสื่อสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่11การพัฒนาสื่อสารสนเทศ by Mind Map: บทที่11การพัฒนาสื่อสารสนเทศ

1. ความหมาย

1.1. ตัวกลางหรือช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการ

2. การเเบ่งประเภท

2.1. ตามลักษณะลักษณะ

2.2. ตามประสบการณ์

2.3. ตามรูปแบบ

3. จุดหมายของทักษะการใช้สื่อการสอน

3.1. เหมาะสมกับบทเรียนเเละการสอน

3.2. ตามลำดับขั้นของการใช้ได้อย่างถูกต้อง

3.3. ตามลำดับขั้นของการใช้ได้อย่างถูกต้อง

4. คุณค่าของสือการสอน

4.1. ด้านผู้เรียน

4.1.1. เป็นสิ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.2. สื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้าใจ

4.2. ด้านผู้สอน

4.2.1. การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆประกอบการเรียนการสอน

5. ขั้นตอนการใช้สื่อการสอน

5.1. 1.ขั้นนำสู้บทเรียน

5.2. 2.ขั้นดำเนินการสอน

5.3. 3.ขั้นวิเคราะห์

5.4. 4.ขั้นสรุปบทเาียน

5.5. 5.ขั้นประเมินผู้เรียน

6. ประเภทและสมบัติของสื่อการสอน

6.1. ประเภทไม่ใช้เครื่องฉาย

6.1.1. ตำราเรียน

6.1.1.1. ข้อดี

6.1.1.1.1. เหมาะสำหรับการอ้างอิง

6.1.1.2. ข้อเสีย

6.1.1.2.1. ปรับปรุงข้อมูลที่ล้าสมัย

6.2. ประเภทใช้เครื่องฉายเเบบภาพนิ่ง

6.2.1. สไลด์และเครื่องฉายสไลด์

6.2.1.1. ข้อดี

6.2.1.1.1. เหมาะสำหรับผู้เขียนกลุ่มใหญ่

6.2.1.2. ข้อเสีย

6.2.1.2.1. การถ่ายทำเเละการจัดภาพเป็นชุด

6.2.2. โปรเจ็คเตอร์

6.2.2.1. ข้อดี

6.2.2.1.1. ใช้กับอุปกรณ์ได้หลายประเภท

6.2.2.1.2. สามารถเสนอภาพขนาดใหญ่

6.2.2.2. ข้อเสีย

6.2.2.2.1. ต้องระวังในการใช้งาน

6.3. ประเภทใช้เครื่องฉายแบบภาพเคลื่อนไหว

6.3.1. โทรทัศน์วงจรปิด

6.3.1.1. ข้อดี

6.3.1.1.1. เหมาะสำหรับเรียนกลุ่มเล็ก

6.3.1.2. ข้อเสีย

6.3.1.2.1. รับภาพได้เฉพาะเวลาที่กำหนด

6.3.2. โทรทัศน์วงจรเปิด

6.3.2.1. ข้อดี

6.3.2.1.1. สามารถใช้กับผู้เรียนหรือผู้ชมไม่จำกัดจำนวน

6.3.2.2. ข้อเสีย

6.3.2.2.1. เป็นสื่อสารทางเดียว

6.3.3. วีดีทัศน์

6.3.3.1. ข้อดี

6.3.3.1.1. สามารถใช้ได้กับผู้เรียนกลุ่มเล็กเเละกลุ่มใหญ่

6.3.3.2. ข้อเสีย

6.3.3.2.1. แถบเทปเสื่อมสภาพได้ง่าย

6.4. ประเภทเครื่องเสียง

6.4.1. เทปบันทึกเสียง

6.4.1.1. ข้อดี

6.4.1.1.1. เหมาะสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

6.4.1.2. ข้อเสีย

6.4.1.2.1. ต้องระมัดระวังในการเก็บรักษา

6.4.2. วิทยุ

6.4.2.1. ข้อดี

6.4.2.1.1. ดึงดูความสนใจได้ดี

6.4.2.2. ข้อเสีย

6.4.2.2.1. ต้องใช้ห้องที่ทำขึ้นเฉพาะเพื่อการกระจายเสียง

6.5. การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

6.5.1. สื่อหลายมิติ

6.5.1.1. ข้อดี

6.5.1.1.1. ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้

6.5.1.2. ข้อเสีย

6.5.1.2.1. ต้องใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์

6.5.2. แผ่นซีดี

6.5.2.1. ข้อดี

6.5.2.1.1. ขนาดเล็ดเหมาะแก่การพกพา

6.5.2.2. ข้อเสีย

6.5.2.2.1. ต้องใช้เล่นกับคอมพิวเตอร์

6.5.3. อินเตอร์เน็ต

6.5.3.1. ข้อดี

6.5.3.1.1. ค้นคว้าช้อมูลได้ทั่วโลก

6.5.3.2. ข้อเสีย

6.5.3.2.1. ต้องมีการศึกษาใช้งานเพื่อสืบค้น

6.5.4. คอมพิวเตอร์

6.5.4.1. ข้อดี

6.5.4.1.1. เสนอข้อมูลได้หลายประเภท

6.5.4.2. ข้อเสีย

6.5.4.2.1. ต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะ