สารสนเทศทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: สารสนเทศทางการพยาบาล

1. 1.งานบริการสุขภาพ เช่น ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 2.การบริหารจัดการทางการพยาบาล 2.1 การบริหารจัดการในกลุ่มงานพยาบาล ระดับปฏิบัติการมีระดับคือ -บริหารจัดการระดับต้น (พยาบาลหัวหน้าเวร) -บริหารงานระดับกลาง (หัวหน้าตึก/หัวหน้าแผนก) - บริหารงานระดับสูง (หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล) 2.2เพื่อการบริหารจัดการทางการพยาบาลทั้งในและนอกเครือข่าย 3. งานวิจัยทางการพยาบาล เช่นคิดค้นนวัตกรรมทางการพยาบาลต่างๆ

2. คือ การใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและทางการพยาบาล เพื้อประโยชน์ในการปฏิบัติพยาบาล

3. แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล

3.1. 1.แนวคิดตามองค์ประกอบของศาสตร์ 4ด้าคือ วิทยาศาสตร์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และศาสตร์ความรู้ในสหสาขา สุขภาพ จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ และปรัชญา

3.2. 2.แนวคิดเชิงกระบวนการ คือการผสมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์สารสนเทศและการพยาบาลเข้าด้วยกันเพื่อออกแบบเป็นกระบวนการจัดการข้อมูล

4. กระบวนการในการจัดการความรู้ • Data • Information • Knowledge

5. ประโยชน์ -เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล :ประหยัดเวลาและงบประมาณ -พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง -ช่วยในการจัดทำนโยบายให้บริการสุขภาพใฟ้มีความเหมาะสม -ช่วยในการสื่อสารข้อมูลทางการพยาบาล

6. ผลกระทบของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้

6.1. -ฝ่ายบริหาร :สามารถจัดการบริหารได้ดีขึ้น มีความแน่นอนในการจัดการบริหาร -ฝ่ายปฏิบัติงาน :ได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ -ผู้รับบริการ : ได้รับบริการที่ถูกต้อง มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ราคายุติธรรม -ต่อองค์กร : บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ วิชาชีพได้รับการพัฒนา บุคคลากรในองค์กรมีศักยภาพสูง -ต่อภาพลักษณ์ : เช่นภาพลักษณ์ของคนทำงาน สถาบัน วิชาชีพ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

7. ความรู้ทางการพยาบาลถูกนำมาปฏิบัติ

7.1. สามารถระบุบอกข้อมูลทางการพยาบาลที่ต้องจัดเก็บได้ตรงตามต้องการ ได้สารสนเทศที่เป็นความรู้ นำความรู้นี้ไปตัดสินใจในการทำงาน และนำข้อมูลที่จัดเก็บไปสรุป ประมวลผลเป็นผลงานวิจัยและปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยได้