โลกาภิวัตน์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โลกาภิวัตน์ by Mind Map: โลกาภิวัตน์

1. ความหมาย

1.1. กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดการติดต่อด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

1.1.1. สร้างการตลาด

1.1.2. การแข่งขัน

1.1.3. การส่งออก

1.1.4. การบริการ

1.1.5. การลงทุน

1.1.6. องค์ความรู้

1.2. ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากความเจริญก้าวหน้าก้าวหน้า อย่างรวดเร็วในการใช้เทคโนโลยีใหม่ สินค้านำเข้าราคาถูกลงทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศ

2. ผลดี-ผลเสีย ของโลกาภิวัตน์

2.1. ผลดี

2.1.1. ทำให้มีการค้าขายและการลงทุนข้ามชาติ

2.1.2. สร้างงานในประเทศ

2.1.3. บูรณาการด้านเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม โดยสร้างตลาดจากสินค้าที่มีศักยภาพ

2.2. ผลเสีย

2.2.1. ทำให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ

2.2.2. การลงทุนแข่งขันทำให้ต้องต่อสู้กันเพื่อชัยชนะ

3. ผลกระทบ

3.1. อุตสาหกรรม

3.2. การเงิน

3.3. เศรษฐกิจ

3.4. การเมือง

3.5. วัฒนธรรม

3.6. นิเวศวิทยา

3.7. สังคม

3.8. การขนส่ง

4. หลักการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน

4.1. ปรัชญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ ในการปรับตัวตาม กระแสโลกาภิวัตน์ คือ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งสหประชาชาติได้เสนอไว้ ดังนี้

4.1.1. 1.การขจัดความยากจน และความหิวโหย

4.1.2. 2.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง

4.1.3. 3.การส่งเสริมบทบาทสตรี ให้มีส่วนร่วมพัฒนา

4.1.4. 4.ลดอัตราการตายของเด็ก

4.1.5. 5.สร้างเสริมสุขภาพอนามัยมารดา

4.1.6. 6.ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

4.1.7. 7.รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.1.8. 8.สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการร่วมพัฒนา

5. ปรัชญาของการพัฒนาประเทศ ในกระแสโลกาภิวัตน์

5.1. ต้องให้โลกพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยทุกประเทศ ต้องพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าของตนเอง

5.2. ประเทศพัฒนาแล้ว ต้องช่วยประเทศกำลัง พัฒนา โดยพัฒนาศักยภาพของกำลังคน ให้รู้จักสร้าง