LỊCH SỬ LỚP 12

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LỊCH SỬ LỚP 12 by Mind Map: LỊCH SỬ LỚP 12

1. LỊCH SỬ TG HIỆN ĐẠI 1945 2000

1.1. SỰ HÌNH THÀNH TRẠT TỰ TG MỚI SAU CTTG II

1.2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU, LIÊN BANG NGA

1.3. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATIN

1.3.1. ĐÔNG BẮC Á

1.3.2. ĐNÁ VÀ ẤN

1.3.3. CHÂU PHI MĨ LATIN

1.4. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT

1.4.1. MĨ

1.4.2. TÂY ÂU

1.4.3. NHẬT

1.5. QUAN HỆ QUỐC TẾ

1.6. CÁCH MẠNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ TOÀN CÂU HÓA

2. LỊCH SỬ VN 1945 2000

2.1. VN 1945 1954

2.1.1. VNDCCH SAU 2/9/45 TRƯỚC 19/12/1946

2.1.2. NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA KCTQ CHỐNG TD PHÁP

2.1.3. NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA KCTQ CHỐNG TD PHÁP

2.1.4. KCTQ CHỐNG TD PHÁP KẾT THÚC

2.2. VN 1954 1975

2.2.1. XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ Ở SQ

2.2.2. NHÂN DÂN 2 MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐÁU CHỐNG ĐQ MĨ XÂM LƯƠKC

2.2.3. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC

2.3. VN 1975 2000

2.3.1. VN TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA KC CHỐNG MXI

2.3.2. VN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC

2.3.3. ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH