Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CAPILLARY by Mind Map: CAPILLARY

1. GIAO DỊCH

1.1. Mua hàng thành công

1.1.1. Offline

1.1.1.1. Cảm ơn đã mua + Thông báo chính sách Đổi Trả và Bảo hành

1.1.1.1.1. Zalo

1.1.1.1.2. SMS

1.1.1.1.3. Email

1.1.2. Online

1.2. Đặt hàng thành công

1.2.1. Xác nhận đặt hàng + Thông tin vận chuyển

1.2.1.1. Zalo

1.2.1.2. SMS

1.2.1.3. Email

1.2.1.4. Messenger

1.3. Hàng bắt đầu xuất kho

1.3.1. Thông báo xuất kho và thời gian nhận hàng

1.3.1.1. Zalo

1.3.1.2. SMS

1.3.1.3. Email

1.3.1.4. Messenger

1.4. Khách nhận hàng

1.4.1. Cảm ơn đã mua + Thông báo chính sách Đổi Trả và Bảo hành

1.4.1.1. Zalo

1.4.1.2. SMS

1.4.1.3. Email

1.4.1.4. Messenger

1.5. Gộp / tách đơn

1.5.1. Thông báo chi tiết việc gộp / tách đơn

1.5.1.1. Zalo

1.5.1.2. SMS

1.5.1.3. Email

1.5.1.4. Messenger

1.6. Hết hàng / có vấn đề

1.6.1. Thông báo về vấn đề và các thông tin hỗ trợ khách

1.6.1.1. Zalo

1.6.1.2. SMS

1.6.1.3. Email

1.6.1.4. Messenger

1.6.1.5. Callcenter

2. EVENTS

2.1. Sinh nhật khách

2.1.1. Chúc mừng sinh nhật và thông báo ưu đãi

2.1.1.1. Zalo

2.1.1.2. SMS

2.1.1.3. Email

2.1.1.4. Messenger

2.2. Thăng hạng

2.2.1. Thông báo thăng hạng và quyền lợi

2.2.1.1. Zalo

2.2.1.2. SMS

2.2.1.3. Email

2.2.1.4. Messenger

2.3. Xuống hạng

2.3.1. Thông báo xuống hạng và quyền lợi

2.3.1.1. Zalo

2.3.1.2. SMS

2.3.1.3. Email

2.3.1.4. Messenger

2.4. Năm mới

2.4.1. Chúc mừng năm mới

2.4.1.1. Zalo

2.4.1.2. Email

2.4.1.3. Messenger

3. CHĂM SÓC

3.1. Lâu không quay lại

3.1.1. Giới thiệu sản phẩm mới

3.1.2. Cho code giảm giá đặc biệt

3.2. Mua hàng 01 thời gian

3.2.1. Survey xem có vấn đề gì không

4. UPSELL

4.1. Mua xong 01 sản phẩm

4.1.1. Giới thiệu sản phẩm mix match

4.1.2. Cho code giới thiệu bạn

5. CAMPAIGN KHTT

5.1. Mua hàng xong

5.1.1. Thông báo tích luỹ

5.2. Gần lên hạng

5.2.1. Mời mua để nâng hạng

6. CAMPAIGN SALE

6.1. Lọc Audience

6.2. Kịch bản tương tác

6.2.1. Nội dung

6.2.2. Kênh

6.2.3. Thời điểm

7. KEYWORDS

7.1. NỘI DUNG

7.1.1. Đồng nhất

7.1.2. Hiệu quả theo kênh

7.1.3. Tính cách thương hiệu

7.2. CÁ NHÂN HOÁ

7.3. RIGHT TIME - RIGHT CHANNEL

7.4. TỰ ĐỘNG