สื่อการสอน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สื่อการสอน by Mind Map: สื่อการสอน

1. ประเภทของ

1.1. สื่อสิ่งพิมพ์

1.1.1. นิตยสาร

1.2. สื่อบุคคล

1.2.1. คนถ่ายทอดความรู้ เช่นครู

1.2.1.1. อาจารย์

1.3. สื่อวัสดุ

1.3.1. สามารถถ่ายทอดความรู้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

1.3.1.1. รูปภาพ หุ่นจำลอง

1.3.2. ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้โดยตนเอง

1.3.2.1. ฟิล์มภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง

1.4. สื่ออุปกรณ์

1.4.1. เครื่องฉายแผ่นโปร่งใส เครื่องฉายสไลด์

1.5. สื่อบริบท

1.5.1. สภาพแวดล้อม

1.5.1.1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

1.6. สื่อกิจกรรม

1.6.1. การแสดงละคร

1.6.2. การสาธิต สถานการณ์จำลอง

2. ความหมาย

2.1. สื่อการสอน คือ อุปกรณ์ วัสดุและวิธีการถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้อื่นเพื่อความเข้าใจง่าย และความสะดวกสบายมากขึ้น เช่นกระดานไวท์บอร์ด กระดานดำ หนังสือเรียน ชีทต่างๆ

3. ประโยชน์

3.1. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.1. เรียนรู้ได้ดีขึ้นจากประสบการณ์

3.1.2. เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง

3.1.3. เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้ชัดเจน

3.2. ช่วยให้สามารถเอาชนะข้อจำกัดต่าง ๆ ในการเรียนรู้

3.2.1. ทำสิ่งนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

3.2.2. ทำสิ่งซับซ้อนให้ง่ายขึ้น

3.2.3. ทำสิ่งเล็กให้ใหญ่ขึ้น

3.2.4. นำสิ่งที่อยู่ไกลมาศึกษาได้

3.2.5. ช่วยให้จดจำได้นาน เกิดความประทับใจและมั่นใจในการเรียน

3.3. สื่อการเรียนการสอนสามรถช่วยการเรียนการสอนของครูได้ดีมาก

3.4. สื่อการสอนจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมหลายๆรูปแบบ

4. หลักเกณฑ์การเลือกใช้สื่อการสอน

4.1. สื่อนั้นต้องตรงกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร ไม่นอกเรื่องและดึงความสนใจ

4.2. จุดมุ่งหมายของการสอน

4.3. พฤติกรรมของผู้เรียน

5. หลักการใช้สื่อการเรียนการสอน

5.1. การใช้สื่อการเรียนการสอนนั้น อาจจะใช้เฉพาะขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งของการสอน หรือจะใช้ในทุกขั้นตอนก็ได้

5.1.1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ สนใจในเนื้อหาที่กำลังจะเรียน

5.1.2. ขั้นดำเนินการสอน เป็นขั้นสำคัญในการเรียนเพราะเป็นขั้นที่ จะให้ความรู้เนื้อหาอย่างละเอียดเพื่อสนอง วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

5.1.3. ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ สื่อในขั้นนี้จึงเป็นสื่อที่เป็นประเด็น ปัญหาให้ผู้เรียนได้ขบคิดโดยผู้เรียน

5.1.4. ขั้นสรุปบทเรียน เป็นขั้นของการเรียนการสอน เพื่อการย้ำเนื้อหาบทเรียนให้ ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

5.1.5. ขั้นประเมินผู้เรียน เป็นการทดสอบความสามารถ ของผู้เรียนว่าผู้เรียนเข้าใจในสิ่ง ที่เรียนถูกต้องมากน้อยเพียงใด