Childhood’s body development

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Childhood’s body development by Mind Map: Childhood’s body development

1. มีค.แตกต่างกัน

2. -

3. นิยาม

3.1. เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 3ขวบ

4. ความสำคัญ

4.1. ผู้สืบทอดวัฒนธรรม

4.2. พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

4.3. อนาคตปท.ขึ้นอยู่กับคุณภาพเด็ก

5. ธรรมชาติ

5.1. ยึดตัวเองเป็น0กลาง

5.2. ไม่รู้ว่าค.คิด,ค.รู้สึกตนจากคนอื่น

5.3. ชอบเลียนแบบบุคคลที่รัก สนใจ

5.4. อยากรู้อยากเห็น มากกก

5.5. มีค.คิดริเริ่มสร้างสรรค์กับสิ่งที่เล่น

5.6. อารมณ์รุนแรง ริษยาสูง

5.7. พยายามเรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับเพื่อน

5.8. ต้องการการยอมรับจากผู้ใหญ่

5.9. แสวงหารางวัลด้วยการกระทำ

6. พัฒนาการ

6.1. ความหมาย

6.1.1. อัตราของการพัฒนาการส่วนต่างๆไม่เท่ากัน

6.2. ลักษณะ

6.2.1. เป็นกระบวนการต่อเนื่อง

6.2.2. ปป.อย่างมีแบบแผน ขั้นตอน ไม่ข้ามขั้น

6.2.3. มีทิศทางแน่นอน

6.2.3.1. จากส่วนบน>ล่าง cephalo-caudal direction

6.2.3.2. จากแกนกลาง>อวัยวะส่วนข้าง proximo-distal direction

6.2.4. มีความสัมพันธ์กัน สามารถทำนายพัฒนาการเด็กได้

6.2.5. อัตราการขึ้นอยู่กับพันธุกรรม สภาพแวดล้อม

7. การเจริญเติบโต

7.1. ก.ปป มีลำดับขั้นตอนต่อเนื่อง เป็นกระบวนการ ทั้งกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สัมพันธ์ระหว่าง เวลา วุฒิภาวะ ก.เรียนรู้ สวล. ส่งผลให้มีค.สามารถ พฤติกรรมที่แตกต่างกัน เป็นไปตามศักยภาพ

7.2. น้ำหนัก

7.2.1. สัปดาห์แรกหลังเกิด ลดลง 10%ของนน.แรกเกิด เกิดจากฉี่,ขี้,ดูดนมไม่เต็มที่ จะกลับมาเท่าเดิมช่วงสัปดาห์ที่2

7.2.2. อายุ 1-6ปี=[อายุ(ปี)*2]+8

7.2.2.1. เกิดขึ้นตลอดเวลา ตั้งแต่ในครรภ์>วัยรุ่น อัตรามากที่สุดในช่วง3เดือนสุดท้ายในครรภ์,ทารก ลดลงช่วงวัยเรียน กลับมาเพิ่มอีก วัยรุ่น

7.2.3. สูตรจำ

7.2.3.1. บอกถึงการเจริญเติบโตได้ดี เพราะจะไม่ปป.ในสภาวะขาดอาหาร

7.2.3.2. อายุ 7-12ปี= {[อายุ(ปี)*7]-5}/2

7.3. ความยาว/สูง

7.3.1. สูตรช่วยจำ

7.3.1.1. อายุ 2-12ปี= [6*อายุ(ปี)+77

7.3.1.2. Midparental height,MPH ก.คำนวณค.สูงคร่าวๆจากค.สูงพ่อแม่

7.3.1.2.1. ดญ.MPH=(Hพ่อ+Hแม่-13)/2

7.3.1.2.2. ดช.MPH=(Hพ่อ+Hแม่+13)/2

7.3.1.2.3. คาดคะเนว่าโตแล้วจะสูงเท่าไหร่ +8.5 (แบบเพดิก)

7.3.2. วิธีวัดค.ยาว/สูง

7.3.2.1. เด็ก<2ขวบ

7.3.2.1.1. นอนหงายบนเครื่องวัดมาตรฐาน หัวชิดแผ่นวัดหัว ขาเหยียดตรง กดเข่าตึง เลื่อนแผ่นวัดด้านเท้าให้ชิด ฝ่าเท้าตั้งฉากกับลำตัว ขณะวัด Frankfurt plane (เส้นที่ลากผ่านขอบล่างกระบอกตาไปยังรูหูด้านนอก)ต้องตั้งฉากกับลำตัว

7.3.2.2. -

7.3.2.3. เด็ก>2ขวบ

7.3.2.3.1. ยืนใช้เครื่องวัด Stadiometer Frankfurt plane ขนานกับพื้น

7.4. เส้นรอบศีรษะ

7.4.1. ดช.>กว่า ดญ.

7.4.2. ปัจจัยสำคัญที่กำหนด ขนาด รูปร่าง คือก.เติบโตของสมอง พันธุกรรม

7.4.3. คลำรอยต่อกระโหลก ตรวจขนาดกระหม่อม ค่อยๆเล็กลงปิดเมื่ออายุ0-4เดือน

7.4.4. วัดส่วนใหญ่ที่สุดผ่านส่วนบนกระดูกเบ้าตา ที่หน้าผากไปส่วนที่นูนที่สุดของท้ายทอย

7.4.5. ขนาดศีรษะผู้ใหญ่ = 52-1-56.1ซม.

7.4.6. เด็กศีรษะเล็ก (Microcephaly)

7.4.6.1. สมองเล็ก ไม่เติบโตพอจะดันให้กระโหลกขยายได้

7.4.6.2. พัฒนาการล่าช้า ส่วนน้อยจะปกติ

7.4.6.3. พันธุกรรม

7.4.6.4. แยกออกจาก craniostosisเพราะจะมีก.เติบโตสมองปกติ แต่มีการปิดรอยต่อกระโหลกเร็วกว่ากำหนด ตั้งแต่เกิดทำให้กระโหลก,ใบหน้ารูปร่างผิดปกติ ต้องผ่าตัด

7.4.7. เด็กศีรษะโต

7.4.7.1. ควรวัดของพ่อแม่ด้วย >ภาวะปกติที่เบี่ยงเบนคือ benign familial megalencephaly

7.4.7.2. -

8. ฟัน

8.1. น้ำนม

8.1.1. 6เดือน-6ขวบ

8.1.2. -

8.2. ผสม

8.2.1. ตั้งแต่6-12ขวบ

8.3. แท้

8.3.1. ตั้งแต่ 12 ขวบขึ้นไป