การคิด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การคิด by Mind Map: การคิด

1. องค์ประกอบของความคิด

2. ปะเภทของกาารคิด

2.1. ความคิดโดยตรงที่ใช้ในการแก้ปัญหา (Directive Thinking)

2.1.1. 1 การคิดเชิงวิจารณ์ (Critical Thinking)

2.1.2. 2 การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดพิจารณาถึงสิ่งใหม่ ๆ

2.2. การคิดประเภทสัมพันธ์ (Associative Thinking)

2.2.1. เป็นความคิดที่ไม่มีจุดอ่อน แต่เกิดจากสิ่งเร้ามาให้เกิดการสะสมในสมองแทนเหตุการณ์หรือวัตถุต่าง ๆ

2.2.2. 1 การสร้างวิมานในอากาศ (Day Dreaming) คุกกี้คิดเพ้อฝันในขณะที่ยังรู้สึกฝันอยู่โดยรู้ตัว

2.2.3. 2 การฝัน (ฝันคืน) ฝากฝันโดยไม่รู้ตัวมักเกิดในขณะหลับ

2.2.4. 3 การคิดเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว (Autistic Thinking)

2.2.5. 4 การคิดที่เป็นอิสระ (สมาคมอิสระ) การคิดที่ไม่มีจุดมุ่งหมายเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้พลาดเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ

2.2.6. 5 การคิดที่ถูกควบคุม (การคิดแบบควบคุม)

3. ความหมายของการคิด

4. ความคิดคือกิจกรรมทางจิตใจหรือทางปัญญาหรือสมองที่เกี่ยวข้องกับจิตสำนึกการนึกคิดของแต่ละคน

5. 1) คิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การปิดระบบผู้ซื้อสินค้าคือ หัวเรื่อง: การคิดที่มีขอบเขต จำกัด มีแนวความสามารถคิดไม่เปลี่ยนแปลง

6. 2) การคิดในระบบของการเปิดรับความช่วยเหลือจากบุคคล ต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมและประสบการณ์

7. ๑. สิ่งเร้า ๒.การรับรู้ ๓.จุดมุ่งหมายของการคิด ๔.วิธีคิด ๕.ข้อมูล ๖.ผลของการคิด

8. กระบวนการของการคิด

8.1. สมองซีกซ้าย กับ สมองซีกขวา สมองทั้งสองซีกทำงานพร้อมๆกัน แต่ทำหน้าที่ต่างกันมีบ้างเรื่องสมองซีกซ้ายเป็นผู้สั่งการอย่างเดียว หรือสมองซีกขวาสั่งการอย่างเดียว แต่ไม่ว่าจะสั่งการโดยสมองซีกใดมันจะหลอมเป็นความรู้สึกเดียวกันในตัว

8.1.1. สมองซีกซ้ายมีการทำงานเกี่ยวกับการใช้เหตุผล

8.1.2. สมองซีกขวาทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสุนทรียศิลป์

9. ยังคิดได้ถึงความคิดหรือความคิด ในการเป็นหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดเคมบริดจ์กรอบความคิดเพื่อ การรับรู้หัวข้อ: การรับรู้หัวเรื่อง: การรับความรู้

10. รูปแบบการคิด

10.1. 1 คิดคล่องมีทัศนคติ

10.1.1. คิดเกี่ยวกับเรื่องที่คิดว่าได้รับจำนวนมากและสำนึกในการจัดหมวดหมู่หมู่ความคิด

10.2. ๒. คิดหลากหลาย

10.2.1. คิดเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะ / ความหลากหลายแตกต่างกันและการจัดหมวดหมู่ความคิด

10.3. ๓. คิดละเอียด

10.3.1. รายละเอียดย่อยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดและให้รายละเอียดย่อยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด

10.4. ๔. คิดชัดเจน

10.4.1. กำหนดสิ่งที่คิดแล้วพยายามบอกให้ได้ว่าตนเองรู้อะไรไม่รู้ไม่เข้าใจอะไร

10.5. ๕. คิดอย่างมีเหตุผล

10.5.1. จำแนกข้อมูลที่เป็นจำนวนมากและความคิดเห็นออกมาจากกันพิจารณาเรื่องพื้นฐานของการใช้งานโดยใช้วิธีการที่ดีที่สุดในการตรวจสอบการย่อยอาหารและการบริโภค

10.6. ๖. คิดถูกทาง

10.6.1. ตั้งเป้าหมายของการคิดในทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและคิดถึงประโยชน์ระยะยาวมากกว่าประโยชน์ระยะสั้น

10.7. ๗.คิดกว้าง

10.7.1. คิดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคิดที่มีความสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อเรื่องที่คิด

10.8. 8.คิดลึกซึ้ง

10.8.1. การวิเคราะห์ให้เห็นประวัติศาสตร์และเนื้อหาย่อยที่เชื่อมโยงไยสัมพันธ์กันอย่างแน่นหนาจนเป็นโครงสร้างหรือภาพรวมของสิ่งนั้น

10.9. ๙.คิดไกล

10.9.1. นำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดทั้งทางกว้างและทางแคบมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

10.10. ๑๐. คิดแหวกแนว

10.10.1. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องราวมาสร้างเป็นเรื่องราวใหม่หรือทำสิ่งเดิมด้วยวิธีการที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือเสนอข้อมูลหรือวิธีการแตกต่างกันไปจากคนอื่น ๆ เมื่ออยู่ในสถานการณ์