GEOMETRIE základní pojmy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GEOMETRIE základní pojmy by Mind Map: GEOMETRIE základní pojmy

1. bod

1.1. bezrozměrné místo v prostoru

1.1.1. nemá šířku, délku ani výšku

1.2. čára

1.2.1. = souvislá / spojitá / úplná množina bodů

2. přímka a úsečka

2.1. skládají se z bodů

2.2. jeden rozměr, jeden stupeň volnosti

2.2.1. má pouze délku

2.3. úsečka

2.3.1. = nejkratší spojnice dvou krajních bodů

2.3.1.1. v Eukleidovském prostoru je přímá

2.3.1.2. určuje směr

2.3.1.2.1. AB

2.3.1.3. mezi krajními body leží vnitřní body

2.3.2. lze ji opakovaně libovolně prodloužit v každém směru

2.3.2.1. součet a rozdíl úseček

2.3.3. A = B

2.3.3.1. = nulová úsečka

2.4. přímka

2.4.1. nekonečné prodloužení úsečky v obou směrech

2.4.2. určena jednoznačně dvěma body

2.4.3. ↔ AB = ↔p

2.5. polopřímka

2.5.1. = bod rozděluje přímku na dvě opačné polopřímky, je jejich počátkem

2.5.1.1. → AB

2.5.2. průnik dvou polopřímek →AB a →BA

2.5.2.1. = úsečka AB = účeka BA

2.6. 2 přímky

2.6.1. rovnoběžky

2.6.1.1. nemají společný bod

2.6.1.1.1. nebo mají všechny body společné

2.6.2. různoběžky

2.6.2.1. mají právě jeden společný bod

2.6.3. rovinný pás

2.6.4. příčka

2.6.4.1. = protíná dvě další přímky

2.6.4.2. úhly souhlasné a střídavé

2.6.5. odchylka přímek

2.6.5.1. 90° = kolmice

2.6.5.1.1. pata kolmice

2.6.5.1.2. osa úsečky

2.6.5.1.3. vzdálenost bodu od přímky

3. rovina

3.1. dva rozměry, dva stupně volnosti

3.1.1. je placatá, plochá, rovná

3.2. tvořena body, úsečkami, přímkami

3.3. polorovina

3.3.1. přímka dělí rovinu na dvě poloroviny

3.3.1.1. hraniční

3.3.2. hraniční a vnitřní body

3.3.3. →pM

3.3.3.1. →ABM

4. úhel

4.1. vymezení

4.1.1. 2 různé polopřímky se společným počátkem

4.1.1.1. ∢AVB

4.1.2. ramena, vrchol, vnitřní body

4.1.2.1. měření

4.1.2.1.1. stupně, grady, radiány

4.2. konvexní

4.2.1. s každými dvěma body leží i celá úsečka je podmnožinou

4.2.2. vzniká průnikem polorovin

4.2.2.1. →VBA and →VAB

4.3. nekonvexní

4.3.1. vzniká sjednocením polorovin

4.3.1.1. →VBA or →VAB

4.4. přímý, nulový, plný úhel

4.5. osa úhlu

4.5.1. polopřímka

4.5.1.1. počátek ve vrcholu

4.5.1.2. dělí úhel na dva shodné úhly

4.6. vedlejší úhly

4.6.1. společný vrchol, rameno

4.6.1.1. další ramena jsou opačné polopřímky

4.7. vrcholové úhly

4.7.1. společný vrchol

4.7.1.1. ramena jsou opačné polopřímky

4.8. pravý úhel

4.8.1. shodný se svým vedlejším úhlem =

4.8.1.1. ostrý a tupý úhel

5. vzdálenost dvou bodů

6. incidence

7. SHODNOST

7.1. přemístěním útvaru jej lze ztotožnit s jiným

7.2. všechny body jsou shodné

7.3. všechny přímky jsou shodné

7.4. všechny polopřímky jsou shodné

7.5. všechny úsečky téže délky jsou shodné