Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Den digitale skole by Mind Map: Den digitale skole
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Den digitale skole

Infrastruktur og IT-udstyr

It-strategi - Vejle Kommune - Infrastruktur og It-udstyr Baggrund Der er investeret massivt gennem mange år i it-udstyr i skolen. Men mange steder er udstyret vanskeligt at benytte, når fx netværk ikke fungerer, hvilket betyder, at udstyret ikke anvendes til at effektivisere og kvalificere elevernes læring. I de kommende år er det derfor nødvendigt at prioritere it-investeringer for at sikre stabile løsninger og en fuld udbredelse. Der er stor forskel fra skole til skole. Et velfungerende it-udstyr og netværk er en forudsætning for en øget anvendelse af digitale læremidler og digitale læreformer. Vision I 2013 har alle elever mulighed for netadgang på skolen. I 2015 arbejder alle elever med individuelle digitale redskaber. Formål Der primære formål - Der er en stabil internetadgang på skolerne - Alle elever er på internettet, uanset om de arbejder med skolens eller egen computer - Alle elever er på internettet samtidig. Succeskriterier og mål Succeskriterier - Der er udarbejdet vejledning i opstilling af krav til internetløsninger, der danner baggrund for skolernes valg af software og hardware. - Skolerne medtænker digitale medier i skolens indretning. Mål - I 2013 kobler alle elever egen computer på skolens netværk - Et velfungerende og stabilt netværk øger muligheden for at udnytte både den kapacitet, der er i skolens materiel, og den kapacitet, der er i elevernes eget materiel - Alle kan medbringe eget udstyr - Vejle Kommune investerer vedvarende i tidsvarende IT-udstyr Handleplaner Der er defineret en fleksibel it-arkitektur for skole-it inden udgangen af 2013 på alle kommunens skoler. Elever og medarbejdere kan komme på netværket overalt på skolen inden udgangen af 2015. Skolen har opstillet rammer for, hvilket udstyr eleverne kan anvende på kommunens it-infrastruktur, og læringslederne har kompetencer til at inddrage elevernes eget udstyr i undervisningen.

Digitale læremidler

It-strategi - Vejle Kommune - Digitale læremidler Baggrund I dag udgør bøger og øvrige kendte medier stadig hovedparten af skolernes budgetter til læremidler. Mange børn og unge færdes samtidig hjemmevant i mobiltelefoner, internet m.v. Denne udvikling vil afspejles i undervisningsmaterialerne i folkeskolen, så udbuddet består både af analoge og digitale materialer. Computeren er lærerens / pædagogens ”forlængede arm” og partner i læring og udvikling. Der udvikles og vil blive udviklet digitale læremidler, der tilpasser læringen til elevernes kompetencer, såkaldte adaptive læremidler. Det betyder, at der ud over de fælles læringsmål er fokus på elevernes individuelle læringsmål, da eleverne konstant kan udfordres på deres aktuelle niveau. Læreren / pædagogen har dermed også bedre muligheder for at tilrettelægge elevernes læring og udvikling, og har fokus på elevsamtaler om læringsmål og læringsstrategi. Det vil øge elevernes læringsudbytte. Ovenstående har nær tilknytning til temaet digitale læreformer, som beskrives efterfølgende. Vision I 2015 arbejder Vejle Kommunes skoler sammen om udviklingen af digitale læremidler. I Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 – 2015 fra KL peges der på, at digitaliseringen er grundlaget for udviklingen af nye læreformer. Formål Det primære formål It anvendes til fremme af elevernes læring Vejle Kommunes elever har adgang til de læremidler, der fremmer opfyldelsen af deres læringsmål Skolerne opnår en effektiv opgaveløsning med stadig bedre resultater for eleverne Der udvikles digitale læremidler, der i samspil med de digitale læringsmål jf faghæfte 48 fremmer elevernes læring Eleverne har egen adgang til digitale læremidler. Anvendelse af digitale læremidler er kvalificerende i forbindelse med elevers læsning og stavning. Succeskriterier og mål Succeskriterier: Der er udarbejdet digitale læremidler, der i samspil med de digitale læringsmål jf faghæfte 48 fremmer elevernes læring Eleverne har egen adgang til digitale læremidler Der er udviklet nye læremidler på baggrund af de digitale muligheder, der uafhængigt af tid, sted, klasser og årgange fremmer elevernes læring. Mål: Der igangsættes en udvikling af digitale læremidler, hvor digitalt udstyr (iPads, iPods, mobiltelefoner, tablets, bærbare mv.) skal bringes i anvendelse Eleverne har egen adgang til deres læremidler. Handleplaner Den enkelte skole fastsætter principper for de digitale værktøjskasser inden udgangen af 2015. De digitale værktøjskasser indeholder forskellige former for digitale læremidler (eksempelvis Ipad, Ipod, tabletpc´er, bærbare pc´er, mobiltelefoner, programmer). I principperne indgår, at de digitale værktøjskasser er åbne og dynamiske, hvor værktøjskasserne kan kommunikere med hinanden.

Digitale læreformer

IT-strategi - Vejle kommune - Digitale læreformer Baggrund I takt med, at teknologien gør det lettere at arbejde uafhængigt af sted, kan den traditionelle form med klasseundervisning tilknyttet et fysisk rum ændres og suppleres. Det betyder, at læringslederen kan tilrettelægge læringsforløb på tværs af klasser, årgange og skoler. Elevernes læring er ligeledes uafhængig af tid og sted. Vision I 2015 arbejder alle kommunens ledere og medarbejdere sammen om at udvikle nye læreformer. I Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 – 2015 fra KL peges der på, at udviklingen af nye læreformer skal ses i tæt samspil med udviklingen af de rette læremidler, der igen skal understøtte elevens læring. Formål Det primære formål - It anvendes for at fremme elevernes læring - I forbindelse med elevernes læring anvendes digitale læreformer, der fremmer opfyldelsen af deres læringsmål - De bedst egnede metoder i et undervisnings- og læringsforløb kombineres, så elevernes læring optimeres - Anvendelse af it-elementer inddrages i læringsforløb, hvor dette i forhold til indhold og elevgruppe optimerer læringen. Succeskriterier og mål Succeskriterier - Der er udarbejdet digitale læringsmål for elevernes læring - Eleverne har egen adgang til digitale læringsmål - Der er udviklet nye læreformer på baggrund af de digitale muligheder, der uafhængigt af tid, sted, klasser og årgange fremmer elevernes læring. Mål - Udvikler digitale læreformer i skolen, der uafhængigt af tid, sted, klasser, årgange mv. medvirker til at fremme elevernes læring - De digitale læreformer understøtter læring og udvikling, så disse ses som to af hinanden afhængige størrelser. Handleplaner Inden udgangen af 2015 er der etableret et bredt samarbejde om udviklingen af digitale læreformer blandt kommunens ledelser og medarbejdere. Der skabes ideelle læringsrum på skolerne, så de kan udvikle og praktisere digitale læreformer. Det sker i et tæt samarbejde om udviklingen af digitale læremidler.

Digital kommunikation og videndeling

IT-strategi - Vejle kommune - Digital kommunikation og videndeling . Baggrund Digitale løsninger til kommunikation og videndeling er udbredt på kommunens skoler. Dialogen mellem forældre og skole, læringsledere og elever og læringsledere indbyrdes er i stor udstrækning digital. Teknologi og de grundlæggende færdigheder er således allerede udbredt. Vision I folkeskolen er den direkte mundtlige kommunikation vigtig og skal anvendes, hvor det skønnes som den mest befordrende kommunikationsform. Al yderligere kommunikation mellem læringsledere, mellem læringsledere og forældre, mellem læringsledere og elever, som sker skriftligt, foregår i 2015 digitalt. Man anvender sms, mails, blogs samt den nuværende digitale platform. Formål Det primære formål - Tilrettelæggelsen af elevernes læring og opfyldelsen af deres læringsmål deles i et virtuelt rum mellem læringslederne, mellem læringsledere og forældre, mellem læringsledere og elever for at skabe optimale betingelser for læring og udvikling. Succeskriterier og mål Succeskriterier - Der etableres viden om, hvordan kommunikations- og videndelingsløsninger kan fremme elevers læring - Der udarbejdes oplæg til, hvilke krav og standarder til digitale videndelings- og kommunikationsløsninger, der er behov for. Mål - Udbreder anvendelsen af og forbedrer den eksisterende teknologi til alle skoler og klasser - Der sker en dokumentation af, at der er sket en øget udbredelse af den digitale videndeling og kommunikation - Den digitale dialog mellem skole og hjem udvides til at omfatte al dialog, hvor personlig tilstedeværelse ikke er påkrævet. Handleplaner Der er fastsat rammer for, hvilke digitale værktøjer der anvendes til hvilken kommunikation inden udgangen af 2015. Skolerne koordinerer deres kommunikationsindsats med kommunens digitaliseringsstrategi. Der skal opbygges en vidensbase, hvor læringslederne kan dele viden og tilrettelæggelse af elevernes læring.

Ledelse og styring

IT-strategi - Vejle kommune - Ledelse og styring Baggrund Undersøgelser viser, at it er en del af læringen i skolen, og læringslederne oplever et positivt udbytte ved brugen af internettet og andre it-redskaber. Skoleledelsen har et afgørende ansvar for at sikre, at it støtter elevernes faglige udbytte af al læring og udvikling . Det er vigtigt, at skoleledelsen er den ansvarlige i forhold til optimal udnyttelse af potentialet i it. Vision I 2015 har alle skoleledelser taget initiativ til implementering af nærværende digitaliseringsstrategi. Skoleledelsen fremstår eksemplarisk for samtlige medarbejdere og elever i anvendelsen af teknologien. Skoleledelsen har de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer til at skabe succes med skole-it. Skolens ledelse sikrer, at der er overensstemmelse mellem et givent initiativ og skolens mål. Formål Det primære formål - Skoleledelsen skaber rammer for skolens it-kultur - Skoleledelsen sikrer anvendelsen af it i undervisningen specifikt - Skoleledelsen fastsætter mål for anvendelsen af skole-it - Skoleledelsen prioriterer ressourcer til skole-it. Succeskriterier og mål Succeskriterier - Der er klare rammer for styring og ledelse af skole-it - Der er fokus på temaet hele tiden - Skoleledelserne evaluerer og følger op på anvendelsen af skole-it. Mål - Der er opstillet mål for opfølgning på udvikling af skole-it - Budgetterne for skole-it er tilpasset nærværende strategi - Skoleledelsen er tydelig i sine krav og forventninger i forhold til anvendelsen af skole-it. Handleplaner Den enkelte skoleledelse fastsætter principper for sin egen opfølgning af medarbejdernes anvendelse af skole-it i undervisningen inden udgangen af 2012. I principperne indgår skoleledelsens evaluering af egne krav og forventninger til anvendelsen af it en gang årligt. Skoleledelsen sikrer adgang til et velfungerende it-udstyr. Senest i 2015 har alle skoleledelser taget ansvaret for at udvikle anvendelsen af it på sig. Dette evalueres i skoleledelsens individuelle ledelsessamtaler med skolechef / øverste leder.

Kompetenceudvikling

IT-strategi - Vejle kommune - Kompetenceudvikling Baggrund Der er behov for, at læringslederne har de nødvendige didaktiske kompetencer til at indgå i vidensamfundets skole, hvor digital informationsindsamling og –bearbejdning, produktion og formidling af viden, analyse samt kommunikation og videndeling står centralt. Udover selv at besidde vidensamfundets grundlæggende it- og mediekompetencer må læringslederne kunne tilrettelægge læring og udvikling, hvor elevernes læring understøttes af digitale læremidler og læreformer. Vision I 2015 har læringslederne de nødvendige didaktiske it- og mediekompetencer, dels til at tilrettelægge undervisning med digitale læremidler og læreformer, dels til at skabe muligheder for, at elever kan udvikle egne it- og mediekompetencer. Formål Det primære formål - Læringslederne har vidensamfundets it- og mediekompetencer samt de didaktiske kompetencer til at bringe dem i spil i forhold til elevernes læring. Succeskriterier og mål Succeskriterier - Læringslederne har gennemgået den nødvendige kompetenceudvikling - Læringslederne har de nødvendige it- og mediekompetencer - Læringslederne kan tilrettelægge læring og udvikling, hvor elevernes læring understøttes af vidensamfundets it- og medieformer. Mål - Der er opstillet præcise mål for opfølgning på kompetenceudviklingen - Budgetterne for kompetenceudviklingen er tilpasset nærværende strategi - Skoleledelsen er tydelig i sine krav og forventninger i forhold til kompetenceudvikling. Handleplaner Der vil så vidt muligt blive anvendt lokale kræfter i kompetenceudviklingen, herunder læringsleder-til-læringsleder-kompetenceudvikling både lokalt og på tværs af skoler. Skolerne arbejder aktivt med at udvikle den pædagogiske og didaktiske videndeling blandt læringslederne og forankrer kompetenceudviklingen i de eksisterende organisatoriske rammer fx i skolernes teamstruktur. Skolerne lægger en strategi for, hvordan vejledningsresourcerne anvendes bedst muligt i forhold til it-baseret fagdidaktik og projektpædagogik. Forvaltningen foranstalter et temamøde med skoleledelserne i efteråret 2011, hvor fokus er rettet mod kompetenceudvikling og videndeling.

Kultur

It-strategi - Vejle Kommune - Kultur Baggrund Der er behov for, at skolens uddannelseskultur, i langt højere grad end tilfældet er i dag, er præget af digitale læremidler og læreformer. Det er helt nødvendigt at etablere en uddannelseskultur, hvor igennem skolens uddannelseskultur præges, udfordres og udvikles gennem nye læremidler og læreformer. Det er afgørende for elevernes læring i vidensamfundet. Vision Elever, læringsledere, ledere, forældre og andre tager del i en skolekultur, hvor digitale læremidler og læreformer er en integreret del af skolens praksis. Formål Det primære formål - Elever i Vejle Kommune sikres de bedste muligheder for at lære bl.a. gennem etableringen af en stærk digital dimension af skolekulturen. Succeskriterier og mål Succeskriterier - Digitale læremidler og læreformer er en integreret del af skolekulturen - Skolens grundlæggende antagelser, værdier og konkrete udtryk (indretning osv.) har en tydelig it- og mediepædagogisk dimension - Skolens interessenter oplever, at digitale læremidler og læreformer er en integreret og meningsfuld del af skolens hverdag og skolens kultur. Mål - Udvikle en skolekultur, hvor digitale læremidler og læreformer er en integreret del af skolekulturen - Udvikle en skolekultur, hvor skolens interessenter oplever, at digitale læremidler og læreformer er en integreret og meningsfuld del af skolens hverdag. Handleplaner Den digitale dimension af skolekulturen sikres gennem udbygning af infrastrukturen og it-udstyr, et stærkt fokus på digitale læremidler og læreformer, digital kommunikation og videndeling, ledelse og styring samt kompetenceudvikling.  

Lovgrundlaget