Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาระงาน Robot Arm by Mind Map: ภาระงาน  Robot Arm

1. 1. ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

1.1. 1.1 ทฤศฎีที่เกี่ยวข้องกับแขนกล

1.1.1. 1.1.1 ความหมายและประเภทของหุนยนต์

1.1.2. 1.1.2 ประวัติและพัฒนาการของหุ่นยนค์

1.1.3. 1.1.3 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์

1.1.4. 1.1.4 ระบบควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

1.1.5. 1.1.5 โครงสร้างทางกายภาพ

1.2. 1.2 เซอร์โวมอเตอร์

1.2.1. 1.2.1 องค์ประกอบของเซอร์โวมอเตอร์

1.2.2. 1.2.2 ความเร็วและแรงบิดของเซอร์โวมอเตอร์

1.2.3. 1.2.3 การควบคุมตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์

1.3. 1.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์

1.3.1. 1.3.1 บอร์ด Arduino Mega 2560

1.3.2. 1.3.2 Drive Servo Motor PCA9685

1.3.3. 1.3.3 การควบคุมServo Motor โดย PWM

1.3.4. 1.3.4 Potentiometor

2. 2. บทนำ

2.1. 2.1 ที่มาและความสำคัญ

2.2. 2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.3. 2.3 ขอบเขตของโครงการ

2.4. 2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.5. 2.5 ขอบเขตของโครงการ

3. 3. วิธีการดำเนินงาน

3.1. 3.1 การวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน

3.2. 3.2 การค้นคว้าข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.3. 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4. 3.4 การออกแบบโครงสร้างโปรแกรม

3.5. 3.5 การทดสอบทดสอบโปรแกรม

4. 4. ผลการดำเนินงาน

4.1. 4.1 อุปกรณ์ในการทดลอง

4.1.1. 4.1.1 Servo Motor

4.1.2. 4.1.2 Drive Servo Motor PCA9685

4.1.3. 4.1.3 บอร์ด Arduino Mega 2560

4.1.4. 4.1.4 Potentiometor

4.2. 4.2 ผลการทดลอง

5. 5. สรุปผล อภิปรายผลการดำเนินงาน

5.1. 5.1 สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินการ

5.2. 5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแขนกล

5.3. 5.3 ข้อเสนอแนะในการทำงานของแขนกล