องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. 2. หน่วยแสดงผลข้อมูล ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ จากคอมพิวเตอร์

1.1. 2.1 หน่วยแสดงผลชั่วคราว (soft copy)

1.1.1. จอภาพ

1.1.1.1. CRT

1.1.1.2. LCD

1.1.1.3. LED

1.1.1.4. OLED

1.1.2. Projector

1.1.3. อุปกรณ์เสียง

1.1.3.1. ลำโพง

1.1.3.2. การ์ดเสียง

1.2. 2.2 หน่วยแสดงผลข้อมูลถาวร

1.2.1. เครื่องพิมพ์ชนิดตอก (impact printer)

1.2.2. เครื่องพิมพ์ชนิดไม่ตอก

1.2.2.1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์

1.2.2.2. เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก

1.2.2.3. เครื่องพิมพ์เทอร์มอล

1.2.3. เครื่องพลอตเตอร์

2. 1. ฮาร์ดแวร์

2.1. 1. หน่วยรับข้อมูล (input unit) รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำหลักเช่น แป้นพิมพ์ เมาส์

2.2. 3. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลผลตามชุดคำสั่ง เปรียบเสมือนสมองของ คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณจากคำสั่งที่ได้รับมา

2.2.1. 3.1 หน่วยความจำหลัก

2.2.1.1. หน่วยความจำชั่วคราว (RAM)

2.2.1.2. หน่วยความจำถาวร (ROM)

2.2.1.3. หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลของ ระบบคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง (CMOS)

2.2.2. 3.2 หน่วยคํานวณและตรรกะ ทำหน้าที่เหมือน กับเครื่องคำนวณ

2.2.3. 3.3 หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมลำดับขั้นตอน การประมวลผลและทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ

2.3. 4. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง เป็นหน่วยความจำ ที่ใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ต้องการใช้ งานในคราวต่อไปได้

2.3.1. จานแม่เหล็ก

2.3.1.1. ฮาร์ดดิส

2.3.1.2. ฟล็อปปี้ดิสก์

2.3.2. เทปแม่เหล็ก

2.3.3. จานแสง

2.3.3.1. CD-ROM

2.3.3.2. CD-R

2.3.3.3. WORM CD

2.3.3.4. Blu-ray Disk

2.3.4. Flash memory

2.3.4.1. Compact flash

2.3.4.2. Memory Stick

2.3.4.3. Multimedia Card

2.3.5. online storage หรือ Cloud Storage

3. 2. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ที่ บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ จัดการกับระบบ

3.1. 1. ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ที่ บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ จัดการกับระบบ

3.1.1. 1.1 ระบบปฏิบัติการ (OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ต้องมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ

3.1.1.1. dos

3.1.1.2. windows

3.1.1.3. OS/2

3.1.1.4. UNIX

3.1.1.5. MacOS

3.1.2. 1.2 ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ เป็นซอฟต์แวร์ สำหรับช่วยงานย่อยต่างๆให้ผู้ใช้

3.1.2.1. PC Tools

3.1.2.2. Norton's Utilities

3.1.3. 1.3 ตัวแปลภาษา

3.1.3.1. Basic

3.1.3.2. Cobol

3.1.3.3. C

3.1.3.4. Pascal

3.1.3.5. Fortran

3.1.3.6. Assembly

3.2. 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ กับงานด้านต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้

3.2.1. 3. ซอฟต์แวร์สำเร็จ เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัท พัฒนาขึ้นแล้วนำออกมาจำหน่ายให้ ผู้ใช้งานซื้อไปใช้ได้โดยตรง

3.2.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

3.2.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

3.2.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

3.2.2. ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน เฉพาะสำหรับงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้แต่ละราย

4. 3. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

4.1. บุคลากร

4.1.1. User

4.1.2. Data entry operator

4.1.3. โปรแกรมเมอร์

4.1.4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

4.1.5. ผู้ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

5. 4. ข้อมูลและสารสนเทศ

5.1. ข้อมูล คือข้อเท็จจริงอาจเป็นตัวเลข หรือข้อความที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

5.2. สารสนเทศ เป็นผลลัพธ์ของการประมวลผล

5.3. โครงสร้างข้อมูล

5.3.1. Bit เลข 0 และเลข 1

5.3.2. Byte อักขระ

5.3.3. Flied อักขระ 1 ตัวขึ้นไป

5.3.4. Record การนำฟิลด์หลายฟิลด์และมีความสัมพันธ์ร่วมกัน

5.3.5. แฟ้มข้อมูล Flies เรคคอร์ดหลายๆเรดคอร์ดรวมกันเป็นเรื่องเดียวกัน

5.3.6. Database เก็บรวบรวมไฟล์

6. 5. กระบวนการทำงาน

6.1. กระบวนการทำงานเพื่อ ให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบขั้นตอน การทำงานเพื่อให้ได้งานที่ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน

7. 6. การเชื่อมต่อและการสื่อสาร

7.1. การเชื่อมต่อ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆเรียกว่าเครือข่าย

7.2. 1. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

7.2.1. PAN เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล

7.2.2. LAN ระบบเครือข่ายท้องถิ่น เชื่อมกันภายในหน่วยงาน

7.2.3. MAN ระบบเครือข่ายเมือง เชื่อมเชื่อมกันระหว่างเมือง

7.2.4. WAN ระบบเครือข่ายกว้างไกล เชื่อมกันระหว่างประเทศ

7.2.5. Internet ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

7.2.6. Intranet ระบบเครือข่ายภายในองค์กร เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหมือนกับอินเทอร์เน็ต แต่เปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกในองค์กรเท่านั้น

7.3. 2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

7.3.1. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

7.3.2. ช่องทางการสื่อสาร

7.3.3. สถานีงาน

7.3.4. อุปกรณ์ในเครือข่าย

7.3.5. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

8. 7 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

8.1. การดำเนินกิจกรรมทางต่างๆผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจมี ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของครูค้าและลูกค้ารวดเร็ว และลดต้นทุนและขยายโอกาสทางการค้าและการบริการ

8.1.1. ประโยชน์

8.1.1.1. เพิ่มความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

8.1.1.2. เพิ่มความรวดเร็วและถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ

8.1.1.3. เพิ่มความเร็วและถูกต้องในการทำงานขององค์กร

8.1.1.4. ลดต้นทุน

8.1.1.5. เพิ่มช่องทางในการขยายตลาด

8.2. 5. อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล หมายถึงการโอนถ่ายข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีตัวกลางเช่นซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์สำหรับการส่งและการไหลของ ข้อมูลจากต้นทางไปปลายทาง

8.2.1. 5.1 อุปกรณ์รวมสัญญาณ

8.2.1.1. Muliplexer

8.2.1.2. Concentrator

8.2.1.3. Hub

8.2.1.4. Front-End Processor

8.2.2. 5.2 อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย

8.2.2.1. Repeater

8.2.2.2. Bridge

8.2.2.3. Switch

8.2.2.4. Router

8.2.2.5. Gateway

8.2.3. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล คือตัวกลางเป็น ส่วนที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ ต่างๆเข้าด้วยกัน วัดปริมาณในการนำเข้าข้อมูล ที่เรียกว่า Bandwidth

8.2.3.1. สื่อกลางประเภทมีสาย (Wired)

8.2.3.1.1. สายทองแดงแบบหุ้มฉนวน (STP)

8.2.3.1.2. สายทองแดงแบบไม่หุ้มฉนวน (UTP)

8.2.3.1.3. สายโคแอกเชียล

8.2.3.1.4. สายใยแก้วนำแสง (Fiber optic)

8.2.3.2. สื่อกลางประเภทไม่มีสาย (Wireless)

8.2.3.2.1. ระบบไมโครเวฟ

8.2.3.2.2. คลื่นวิทยุ

8.2.3.2.3. แสงอินฟราเรด

8.2.3.2.4. Bluetooth