หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี by Mind Map: หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

1. การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปี

1.1. ช่วงอายุแรกเกิด-2ปี

1.1.1. การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี

1.1.2. การเคลื่อนไหวและการทรงตัว

1.1.3. การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่ามือ-ตา

1.1.4. การส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ

1.1.5. การส่งเสริมทักษะทางสังคม

1.1.6. การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า

1.1.7. การส่งเสริมการสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัว

1.1.8. การส่งเสริมทักษะทางภาษา

1.1.9. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค๋

1.2. ช่วงอายุ 2-3 ปี

1.2.1. สาระการเรียน

1.2.1.1. ประสบการณ์สำคัญ

1.2.1.1.1. พัฒนาการด้านร่างกาย

1.2.1.1.2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

1.2.1.1.3. พัฒนาการด้านสังคม

1.2.1.1.4. พัฒนาการด้านสติปัญญา

1.2.1.2. สาระที่ควรเรียนรู้

1.2.1.2.1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

1.2.1.2.2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

1.2.1.2.3. ธรรมชาติรอบตัว

1.2.1.2.4. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

2. การประเมินพัฒนาการ

2.1. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน

2.2. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ

2.3. ประเมินด้วยวิธีที่หลากหลาย

2.4. บันทึกพัฒนาการลงในสมุดบันทึกสุขภาพของแม่และเด็ก

2.5. นำผลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการไปพิจารณาจัดกิจกรรม

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขภาพดี

3.1.1. มีร่างกายแข็งแรง

3.1.2. มีน้ำหนัก ส่วนสูงและเส้นรอบศรีษะตามเกณฑ์อายุ

3.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่2 ใช้อวัยวะของร่างกายได้เหมาะสมกับวัย

3.2.1. ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้เหมาะสมกับวัย

3.2.2. ใช้กล้ามเนื้อเล็กและประสานสัมพันธ์มือ-ตาได้เหมาะสมกับวัย

3.3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่3มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย

3.3.1. ร่าเริงแจ่มใส

3.3.2. แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมะสมกับวัย

3.3.3. สนใจ และมีความสุขกับธรรมชาติ สิ่งสวยงาม ดนตรี และจังหวะการเคลื่อนไหว

3.4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่4 รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

3.4.1. ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้

3.4.2. เล่นและร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่นได้ตามวัย

3.5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ 5 ช่วยเหลือตัวเองได้เหมาะสมกับวัย

3.5.1. ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้ตามวัย

3.6. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ 6 สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย

3.6.1. รับรู้และเข้าใจความหมายของภาษาได้ตามวัย

3.6.2. แสดงออกและ/หรือพูดเพื่อสื่อความหมายได้

3.7. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่7 สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว

3.7.1. สนใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว

3.7.2. เรียนรู้ผ่านการเลียนแบบ

3.7.3. สำรวจโดยใช้ประสาทสัมผัส

4. จุดมุ่งหมาย

4.1. ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพดี

4.2. ๒. สุขภาพจิตดีและมีความสุข

4.3. ๓. มีทักษะชีวิตและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

4.4. ๔.มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารและสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ