Física i Química

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Física i Química by Mind Map: Física i Química

1. Tema 2: Els estats de la matèria

2. Tema 3: Diversitat de la matèria

2.1. 1. Com es presenta la matèria

2.1.1. Podem classificar els sistemes materials en:

2.1.1.1. Sistemes homogenis

2.1.1.1.1. Sistemes amb el mateix aspecte (color, textura...) en qualsevol de les seves parts. Ex: Aigua mineral, suc de taronja filtrat...

2.1.1.1.2. Poden estar formats per més d'una substància. Ex: llet

2.1.1.2. Sistemes heterogenis

2.1.1.2.1. Al contrari que els sistemes homogenis, els heterogenis són sistemes amb aspecte diferent en qualsevol de les seves parts. Ex: Beguda amb gas, pizza...

2.2. 2. Les mescles

2.2.1. Són sistemes materials formats per més d'una substància encara que no es pugui apreciar a simple vista.

2.2.1.1. 2.1 Les dissolucions

2.2.1.1.1. Les mescles homogènies s'anomenen dissolucions.

2.2.1.1.2. Les dissolucions estan formades per la mescla d'un solut i un dissolvent.

2.2.1.1.3. Tenint en compte que l'estat final de la dissolució coincideix amb l'estat d'agregació del meu dissolvent.

2.2.1.2. 2.2 Dispersions col·loïdals

2.2.1.2.1. Un col·loide és una mescla heterogènia amb aspecte homogèni. La substància dispersa forma partícules que s'aprecien amb el microscopi i dispersen la llum (Efecte Tyndall). Ex: Llet, boira, gelatina, maionesa...

2.2.1.2.2. Una emulsió és un col·loide en el qual la fase dispersa i la dispersant són dos líquids inmiscibles (com l'aigua i l'oli). Les partícules de la fase dispersa es mantenen de forma homogènia en la fase dispersant gràcies a una tercera substància, el emulsionant.

2.2.1.3. 2.3 Mescles de la vida quotidiana

2.2.1.3.1. Homogènies

2.2.1.3.2. Heterogènies

2.3. 3. Separar els components d'una mescla

2.3.1. Es poden separar els components d'una mescla aprofitant que uns tenen propietats diferents dels altres.

2.3.2. Per separar els components d'una mescla, s'utilitzen mètodes que no n'alternen la natura: s'anomenen mètodes físics.