Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Viko App by Mind Map: Viko App

1. Đối tượng

1.1. Nhà đầu tư

1.2. Trader

1.3. Tự do

2. Thị Trường

2.1. Forex

2.2. Bất động sản

2.3. Chứng Khoán

2.4. Tiền điện tử

3. Marketing

3.1. Refferal

3.2. Airdrop

3.3. Quảng Cáo

3.3.1. Nhân viên quảng cáo

3.3.2. Kinh phí quảng cáo

4. Sản xuất nội dung

4.1. Nhân viên công ty

4.1.1. Thêm 01 nhân viên content

4.1.2. Thêm 01 nhân viên SEO

4.2. Cộng tác viên

4.2.1. Bất động sản

4.2.2. Forex

4.2.3. Chứng khoán

4.2.4. Tiền điện tử

4.3. Xây dựng cơ chế cho cộng tác viên

5. Thiết kế

5.1. Nhân viên thiết kế

6. IT - Kỹ thuật