ประโยชน์และสิ่งที่ได้จากการเรียน Food For Health

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประโยชน์และสิ่งที่ได้จากการเรียน Food For Health by Mind Map: ประโยชน์และสิ่งที่ได้จากการเรียน Food For Health

1. ผู้บริโภคต้องได้รับการคุ้มครองตามสิทธิพื้นฐาน

1.1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน

1.2. สิทธิที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีอิสระ

1.3. สิทธิที่จะเลือกใช้สินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย

1.4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

1.5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชย หากเกิดความเสียหาย

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2.2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. โครงสร้างกฎหมายของประเทศไทย

3.1. พรบ.

3.1.1. กำหนดหน้าที่และบทบาทองค์กร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของอาหาร ข้อห้ามปฏิบัติ และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน : 78 มาตรา

3.2. กฎกระทรวง

3.2.1. กำหนดหน้าที่และบทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของอาหาร ข้อห้ามปฏิบัติ : 12 ฉบับ

3.3. ประกาศกระทรวง

3.3.1. ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการผลิต ภาชนะบรรจุ การระบุฉลาก ฉลากโภชนาการ การโฆษณา : 142 ฉบับ

4. มาตรฐานตามประกาศ ฯ

4.1. วัตถุเจือปน สารปนเปื้อน

4.2. ฉลาก

4.3. บรรจุภัณฑ์

4.4. ผลิตภัณฑ์

4.5. โฆษณา

4.6. กรรมวิธีการผลิต

5. การประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม่

5.1. เกณฑ์การประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศฯ (ฉบับที่ 281) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (Codex)

5.2. เกณฑ์การประเมินความปลอดภัยตามประกาศฯ (ฉบับที่ 293) เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

5.3. ประเมินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายจาก อย.

6. เกณฑ์การพิจารณาอนุญาตโฆษณา

6.1. เป็นอาหารที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

6.2. การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ

6.2.1. ไม่เป็นเท็จ หรือ เกินจริง ,โฆษณาสรรพคุณเฉพาะที่ได้อนุญาต ,สรรพคุณที่นอกเหนือ ต้องนำผลการวิจัยมาพิจารณาด้วย