ฉลาดคิดด้วยวิทยาศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ฉลาดคิดด้วยวิทยาศาสตร์ by Mind Map: ฉลาดคิดด้วยวิทยาศาสตร์

1. 2. รวบรวมข้อมูล (Collection in formation)

2. 1. การกำหนดปัญหา (Definition of problem)

3. ความหมายของการคิด

3.1. การให้เหตุผล

3.2. การพินิจพิจารณา

3.3. การตรึงตรอง

3.4. การสะท้อนความรู้สึกของตนเองที่มีต่อเรื่องต่างๆ

4. ฉลาดคิด

4.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ

4.2. คิดอย่างมีเหตุผล

4.3. การคิดวิเคราะห์

4.4. การคิดเชิงวิพากษ์

4.5. การหาข้อสรุป

4.6. การคิดเชิงทดลอง

5. ประเภทของการคิด

5.1. การคิดใช้เหตุผลในการวิเคราะห์

5.2. การคิดที่สร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา

6. กระบวนการคิด

6.1. เหตุของการคิด

6.1.1. 1. สิ่งเร้าที่เป็นปัญหา

6.1.2. 2. สิ่งเร้าที่เป็นความต้องการ

6.1.3. 3. สิ่งเร้าที่ชวนสงสัย

6.2. ผลของการคิด

6.2.1. 1. คำตอบของปัญหาที่พบ

6.2.2. 2. แนวคิด

7. การคิดเชิงวิทยาศาสตร์

7.1. 3. ตั้งสมมติฐาน (Statement of hypotheses)

7.2. 4. การทดลอง (Experimenting)

7.3. 5. การสรุปผลการทดลอง (Conclusion)