โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Use this template to collect all materials and information related to a class/course.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล by Mind Map: โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

1. สพป.สกลนคร เขต 3

1.1. รับนโยบาย สพฐ. 28 ม.ค.- 1 ก.พ. 62

1.2. จัดประชุมชี้แจงโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 35 โรงเรียน

1.2.1. ประธานกล่าวเปิด บรรยายพิเศษ

1.2.2. รองสุรางค์ คำมุข บรรยายพิเศษ

1.2.3. แบ่งกลุ่มๆ 5 โรงเรียน (10 คน) จำนวน 7 กลุ่ม

1.2.3.1. กลุ่มที่ 1 ศน.วัชระ คำพลงาม

1.2.3.2. กลุ่มที่ 2 ศน.ปริญญา อุปลา

1.2.3.3. กลุ่มที่ 3 ศน.ศักดิ์พงษ์ วรรณวาส

1.2.3.4. กลุ่มที่ 4 ศน.พลอยนภัส ทัศนพงษ์ ศน.ธเนศ ศรีท้าว

1.2.3.5. กลุ่มที่ 5 ศน.โศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ศน.ปริญญา ขาวประภา

1.2.3.6. กลุ่มที่ 6 ศน.นิติพร ศรีโนนยาง ศน.อัมริสตา แสงงาม

1.2.3.7. กลุ่มที่ 7 ศน.วิริยา บาลตำบล ศน.สุรางคนา ลาแสดง

1.2.4. เลือกประธาน คณะกรรมการ ประสานงานโครงการ

1.2.4.1. ประธานกรรมการ

1.2.4.2. รองประธานกรรมการ

1.2.4.3. อำเภอวานรนิวาส 2 คน

1.2.4.4. อำเภออากาศอำนวย 2 คน

1.2.4.5. อำเภอบ้านม่วง 2 คน

1.2.4.6. อำเภอคำตากล้า 1 คน

1.2.4.7. เลขานุการ

1.2.5. ประเด็นการพิจารณา การเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น

1.2.5.1. รถยนต์ส่วนตัว

1.2.5.2. รถเหมา 4 คัน

1.2.6. การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ต้นแบบ)

1.2.6.1. 1.อนุบาลคำตากล้า

1.2.6.2. 2.กุดเรือคำ

1.2.6.3. 3.ชุมชนบ้านโพนงาม

1.2.6.4. 4.บ้านบะหว้า

1.2.6.5. 5.โนนอุดม

1.2.6.6. 6.โนนสะอาดนาเหมือด

1.2.6.7. 7.อนุบาลบ้านม่วง

1.2.6.8. 8. บ้านท่าก้อน

1.2.6.9. 9. บ้านคำปลาฝานาทวี

1.2.6.10. 10. บ้านห้วยหินลาด

1.2.7. ทำใบงาน 10 ประเด็น

1.2.8. นำเสนอใบงาน 10 ประเด็น

1.2.9. มอบหมายงาน สานต่อให้สำเร็จ

1.2.9.1. ประชุมครู กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า และ นักเรียน

1.2.9.2. SWOT

1.2.9.3. ทำใบงาน 10 ประเด็น

1.2.9.3.1. มอบ ศน.วัชระ คำพลงาม รวบรวมใบงาน

1.2.9.3.2. มอบปนัดดา Copy มอบต่อ ศน.Area ทุกคน นำใบงานไปศึกษาข้อมูล เพื่อพัฒนา ต่อยอด

1.2.9.4. ทำ PPT

1.2.9.4.1. มอบ ศน.ธเนศ ศรีท้าว ออกแบบ Temples

1.2.9.5. ฝึกการนำเสนอ 10 นาที

1.3. เข้าร่วมการประชุม ระดับภูมิภาค จ.ขอนแก่น 22 - 24 ก.พ. 62 ณ โรงแรมเจริญธานี

1.3.1. ส่งใบงาน 10 ประเด็น

1.3.2. นำเสนอ PPT รร.ละ 10 นาที

1.4. ดำเนินการขับเคลื่อนโดยใช้องค์คณะบุคคล (แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน รร.คุณภาพประจำตำบล สพป.สกลนคร เขต 3)

1.4.1. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล

1.4.2. สะท้อนผลการขับเคลื่อนโครงการ

1.4.3. ประเมินครั้งที่ 1/2562

1.4.4. จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.4.5. ประเมินครั้งที่ 2/2562

1.5. สรุปรายงานผลประจำปี

2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

2.1. เข้ารับการประชุมชี้แจง 10 ประเด็น

2.2. ส่งใบงาน 10 ประเด็น และ PPT

2.3. เข้าร่วมการประชุม ระดับภูมิภาค จ.ขอนแก่น 22 - 24 ก.พ. 62 ณ โรงแรมเจริญธานี

2.4. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล SWOT

2.5. โรงเรียนจัดทำแผนงาน / โครงการ

2.6. ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

2.7. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

2.8. สะท้อนผลการดำเนินการ

2.9. เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.10. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

3. กิจกรรมการพัฒนา ต่อยอด

3.1. When

3.1.1. 1st Sitting

3.1.2. 2nd Sitting

3.1.3. 3rd Sitting

3.2. Where

3.3. Form

3.3.1. Essay exam

3.3.2. Oral exam

3.3.3. Multiple choice

3.4. Don't forget to...

4. ปฏิทินการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

4.1. กุมภาพันธ์ 62

4.2. มีนาคม 62

4.3. เมษายน 62

4.4. พฤษภาคม 62

4.5. มิถุนายน 62

4.6. กรกฎาคม 62

4.7. สิงหาคม 62

4.8. กันยายน 62

4.9. ตุลาคม 62

4.10. พฤศจิกายน 62

4.11. ธันวาคม 62