Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HÀNG HÓA by Mind Map: HÀNG HÓA

1. KHÁI NIỆM

1.1. Hàng hóa là sản phẩm của lao động nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán

1.2. Hàng hóa có thể ở dạng hữu hình như sắt, thép, TLSX, lương thực, thực phẩm v.v hoặc ở dạng vô hình như dịch vụ, vận tải, dịch vụ chữa bệnh, dịch vụ văn hóa

2. HAI THUỘC TÍNH

2.1. GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

2.1.1. Mục đích của người mua

2.1.2. Thực hiện trong tiêu dùng

2.1.3. Thực hiện sau

2.1.4. VD: Bút để viết, xe để đi,...

2.2. GIÁ TRỊ HÀNG HÓA

2.2.1. Mục đích của người sản xuất

2.2.2. Tạo ra trong sản xuất

2.2.3. Thực hiện trước

2.2.4. VD: 1m vải = 5kg gạo

3. TẠI SAO HÀNG HÓA LẠI CÓ HAI THUỘC TÍNH

3.1. Lao động cụ thể -> Giá trị sử dụng

3.2. Lao động trừu tượng -> Giá trị hàng hóa