แนวปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แนวปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ by Mind Map: แนวปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

1. 1.มอบหมายผู้รับผิดชอบและจัดตั้งคณะทำงานในการปฏิบัติการเพื่อลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

1.1. •ผู้รับผิดชอบหลัก ดูแลภาพรวมโครงการ และรายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหาร

1.2. •พนักงานและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลดิบ และนำมาประเมินผลตามเป้าหมาย

1.3. •พนักงานและเจ้าหน้าที่ เก็บข้อมูลที่ดำเนินการและปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภท

2. 2.สำรวจ ประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

2.1. 2.1. จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน

2.2. 2.2. ข้อมูลพื้นฐานขยะมูลฝอยของหน่วยงาน

2.2.1. •ปริมาณขยะมูลฝอย => บุคลากรของหน่วยงาน(คน)x0.34(กิโลกรัมต่อคนต่อวัน)x163 คน

2.2.2. •ปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้ว => บุคลากรของหน่วยงาน(คน)x0.94(ใบต่อคนต่อวัน)x163 คน

2.2.3. •ปริมาณแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง => บุคลากรของหน่วยงาน(คน)x0.4(ใบต่อคนต่อวัน)x163 คน

2.2.4. •ปริมาณโฟมบรรจุอาหาร => บุคลากรของหน่วยงาน(คน)x0.47(ใบต่อคนต่อวัน)x163 คน

2.3. 2.3. ข้อมูลขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562

2.3.1. •ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

2.3.2. •องค์ประกอบของขยะมูลฝอย (ภาคผนวก ข)

2.3.3. •ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน)

2.3.4. •ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกำจัด (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) คิดจากปริมาณขยะที่ไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์

3. 3.จัดทำแผนและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ

3.1. •ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกำจัดอย่างน้อยร้อยละ 5 เทียบกับปี 2561

3.2. •ลดการทิ้งแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลาสติกหูหิ้วร้อยละ 10 เทียบกับปี 2561

4. 4.การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

4.1. 4.1. จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้

4.2. 4.2. จัดกิจกรรมในรูป KM เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีความคุ้นเคย และเกิดเครือข่ายในการดำเนินการเพื่อลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

4.3. 4.3. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยม

4.4. 4.4. การประชาสัมพันธ์ลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติกหูหิ้วในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เสียงตามสาย Facebook วิทยุ บอร์ดนิทรรศการ

5. 5.การดำเนินกิจกรรมการลดขยะมูลฝอย

5.1. 5.1. สำนักงาน

5.1.1. •ใช้กระดาษ 2 หน้า และคัดแยกขยะที่ใช้แล้ว

5.1.2. •เลือกใช้วัสดุสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.2. 5.2. ห้องประชุม

5.2.1. •จัดเตรียมไฟล์ข้อมูลหรือQR Code ให้ Scan เพื่อดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต หรือใช้พิมพ์เอกสารทั้ง 2 หน้า เท่าจำเป็น

5.2.2. •ควรให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างที่สร้างขยะมูลฝอยน้อยชิ้น โดยควรใช้สำหรับตัก งดใช้แบบซอง

5.2.3. •บริการน้ำดื่มในเหยือกพร้อมแก้วเปล่า หากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ควรใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด

5.2.4. •เลือกใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง หรือพลาสติกที่สังเคราะห์จากพืชธรรมชาติ

5.3. 5.3. โรงอาหาร/ร้านค้าในพื้นที่ของหน่วยงาน

5.3.1. •กำหนดให้เป็นหน่วยงานที่ปลอดโฟม โดยงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ให้ใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น ปิ่นโต กล่องข้าว

5.3.2. •กำหนดให้เป็นหน่วยงานที่ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วสำหรับใส่สินค้า และรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทน

5.3.3. •ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น แก้วน้ำพลาสติก สร้างแรงจูงใจโดยการลดราคาหรือทำบัตรสะสมแต้มสำหรับผู้ที่นำแก้วส่วนตัวมา

5.4. 5.4. บริเวณพื้นที่โดยรอบของหน่วยงานหรือแหล่งท่องเที่ยว

5.4.1. •ประกาศเพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบถึงนโยบายของหน่วยงานเกี่ยวกับการลด คัดแยกขยะมูลฝอย

6. 6.การคัดแยกขยะมูลฝอย

6.1. 6.1. ขยะทั่วไป เป็นขยะอินทรีย์และบางชนิดเป็นขยะรีไซเคิล เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง ซากสัตว์ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ครีมเทียมและน้ำตาล ซึ่งสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์หรือทำปุ๋ยหมักได้

6.2. 6.2. ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถขายได้ จะมีส่วนประกอบของแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และยาง ถ้าปนเปื้อนขยะประเภทอื่นจะทำให้ราคาลดลง

6.3. 6.3. ขยะอันตราย มีส่วนประกอบเป็นสารที่มีอันตราย เช่น ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอร์รี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ ซึ่งขยะอันตรายควรตั้งเพียงจุดเดียว หากปนเปื้อนกับขยะประเภทอื่นๆ จะทำให้ขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วจะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะมีการปนเปื้อนของสารพิษ

7. 7.การจัดวางภาชนะสำหรับรองรับขยะมูลฝอย

7.1. 7.1. สำนักงาน ตั้งเป็นจุดที่เห็นได้ง่ายแล้วมีคนสัญจรผ่านไปมา เช่น หน้าห้องน้ำ หน้าลิฟต์หรือบันได

7.1.1. •ขยะทั่วไป ถังขยะสีน้ำเงิน ระบุว่า “ขยะทั่วไป” พร้อมสัญลักษณ์และข้อความอธิบายว่าขยะทั่วไปคืออะไร ชนิดใดบ้าง

7.1.2. •ขยะรีไซเคิล ถังขยะสีเหลือง ระบุว่า “ขยะรีไซเคิล” พร้อมสัญลักษณ์และข้อความอธิบายว่าขยะรีไซเคิลคืออะไร ชนิดใดบ้าง และควรมีการเก็บรวบรวมประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

7.1.2.1. * กรณีแบ่งขยะรีไซเคิลเป็นหลายประเภท ให้ระบุชัดเจนว่าถังนั้นรองรับขยะประเภทอะไร * สำนักงานไม่ควรทิ้งกระดาษลงถังขยะรีไซเคิล เพราะทำให้ราคาตก

7.1.3. •ขยะอันตราย ถังขยะสีส้ม ระบุว่า “ขยะอันตราย” พร้อมสัญลักษณ์และข้อความอธิบายว่าขยะอันตรายคืออะไร ชนิดใดบ้าง ซึ่งปกติขยะอันตรายมีปริมาณน้อย จึงควรที่จะตั้งไว้เพียงจุดเดียวในอาคารและควรเช็คทุก ๆ 3 เดือน เมื่อมีปริมาณมากรวบรวมส่งเพื่อกำจัด

7.1.3.1. * สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทผู้ให้บริการบำบัด กำจัด ภาคผนวก ค

7.2. 7.2. ห้องประชุม จัดเตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผ่นพับ ใบปลิว หรือเอกสารตาง ๆ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องกรไว้ทางออกเพื่อนำไปใช้ซ้ำหรือรวบรวมไปจำหน่าย

7.2.1. •จัดเตรียมภาชนะเพื่อรองรับการแยกเศษอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสะดวกต่อการคัดแยกขยะ

7.2.2. •จัดประชุมแบบ Green Meeting โดยการบริการตนเอง ตักแต่พอทาน โดยงดการใช้เครื่องดื่มที่เป็นซองเล็ก

7.3. 7.3. โรงอาหาร/ร้านค้าในพื้นที่ของหน่วยงาน แยกขยะตามประเภทของขยะมูลฝอยตามที่กำหนด (ข้อ 7.1)

7.4. 7.4. บริเวณพื้นที่โดยรอบของหน่วยงาน แยกขยะตามประเภทของขยะมูลฝอยตามที่กำหนด (ข้อ 7.1)

7.5. 7.5. หน่วยงานที่มีบุคคลภายนอกมาใช้บริการประจำ/แหล่งท่องเที่ยว แยกขยะตามประเภทของขยะมูลฝอยตามที่กำหนด (ข้อ 7.1)

8. 8.กิจกรรมเสริมสนับสนุนที่สามารถเลือกปฏิบัติเพิ่มเติม

8.1. 8.1. โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

8.1.1. คัดแยกขยะมูลฝอยที่มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ

8.2. 8.2. โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

8.2.1. คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชที เพื่อใช้ทำกระเบื้องมุงหลังคา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ กล่องดินสอ ฯลฯ แก่ผู้ยากไร้และนักเรียนชนบท

8.3. 8.3. โครงการขยะแลกแต้ม

8.3.1. ทำได้เองในหน่วยงาน โดยขยะรีไซเคิลที่รวบรวมได้จากการแลกเปลี่ยน จะนำไปจำหน่ายแก่ร้านรับซื้อของเก่า เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการโครงการ สำหรับขยะอันตรายที่นำมาแลกนั้น เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของประเภทขยะ เมื่อรวบรวมก็จะนำส่งกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

9. 9.การเก็บกักขยะมูลฝอย

9.1. 9.1. ควรตั้งในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี มีหลังคาป้องกันฝนและมีพื้นที่เพียงพอให้รถเก็บขยะสามารถเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยได้ง่าย

9.2. 9.2. ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอย หมั่นทำความสะอาด เพื่อให้ไม่เป็นที่เพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค

9.3. 9.3. ขยะอินทรีย์ เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์รบกวน เชื้อโรค และกลิ่น ซึ่งควรมีการติดป้ายระบุอย่างชัดเจน

9.4. 9.4. ขยะรีไซเคิล เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกในการขนย้ายไปจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า

9.5. 9.5. ขยะอันตราย เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับขยะอันตรายประเภทต่าง ๆ มีการจัดแบ่งพื้นที่หรือทำที่กั้นแยกขยะอันตรายแต่ละประเภท เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของขยะอันตราย

9.6. 9.6. ขยะทั่วไป ควรมีสถานที่เก็บรวบรวมขยะทั่วไปอย่างน้อยขนาด 2 เมตร x 3 เมตร ตามกำหนดที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่ และสถานบริการสาธารณะ ปี พ.ศ.2548

10. 10.การรวบรวมข้อมูลและประเมินผล

10.1. 10.1. มอบหมายพนักงานทำความสะอาดเป็นผู้จดบันทึกข้อมูลประมาณขยะที่ต้องส่งกำจัดรายวันตามแบบบันทึก (ภาคผนวก จ) โดยการชั่งน้ำหนักและรวบรวมแบบบันทึกส่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทุกสัปดาห์

10.2. 10.2. คำนวณปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของหน่วยงานทั้งปี ปริมาณขยะมูลฝอยรายเดือน ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นรายวัน

10.3. 10.3. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานรายเดือน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานในภาพรวม

11. 11.การรายงานผลการดำเนินงาน

11.1. 11.1. การรายงานการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี รายงานไปยังกรมควบคุมมลพิษทาง E-mail : [email protected]

11.2. 11.2. รายงานผลตามตัวชี้วัด การลดคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการประเมิน 2 รอบการประเมิน

11.2.1. •รอบประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน) เกณฑ์การให้คะแนน ใช้แบบการประเมินที่มีจำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน (หน้า 94)

11.2.2. • รอบประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ใช้ผลการประเมินจากระบบ E-report ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดค่าระดับคะแนน 10 คะแนน (หน้า 96)