การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ by Mind Map: การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู

1.1. วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู

1.2. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู

2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

2.1. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

2.2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

2.3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ)

3. เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

3.1. มีอุดมการณ์ของความเป็นครู

3.1.1. เต็มรู้

3.1.2. เต็มใจ

3.1.3. เต็มเวลา

3.1.4. เต็มคน

3.1.5. เต็มพลัง

3.2. ความเสียสละ เมตตากรุณา อดทนอดกลั้น

3.3. มีความศรัทธาในวิชาชีพครู

3.3.1. ฆราวาสธรรม 4

3.3.2. พรหมวิหาร 4

3.3.3. สังตหวัตถุ 4

3.3.4. อธิษฐานธรรม 4

3.3.5. อิทธิบาท 4

4. การพัฒนาตนเอง

4.1. ครูเป็นนักวางแผน

4.2. ครูเป็นนักจัดการ

4.3. ครูเป็นนักอำนวยประโยชน์

4.4. ครูเป็นนักวิจัย

5. การพัฒนาบุคลิกภาพ

5.1. ด้านมารยาทและการวางตัวในสังคม เช่น การยืน การเดิน การนั่ง ฯ

5.2. ด้านการแต่งกาย

5.3. ด้านการใช้คำพูด

5.4. ด้านความคิดและสติปัญญา

5.5. ด้านอารมณ์และความรู้สึก

6. การดำรงชีวิตที่เหมาะสม

6.1. หลักคุณธรรม

6.1.1. 1.การรักษาความสัจ ความจริงใจ

6.1.2. 2.การรู้จักข่มใจตนเอง

6.1.3. 3.การอดทน อดกลั้นและอดออม

6.1.4. 4.การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต

6.2. คุณธรรมตามหลักศาสนา

6.2.1. พุทธ

6.2.2. คริสต์

6.2.3. อิสลาม

6.2.4. พราหมณ์-ฮินดู

6.3. การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6.3.1. พอประมาณ

6.3.2. มีเหตุผล

6.3.3. มีภูมิคุ้มกัน