Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โลกร้อนจัง by Mind Map: โลกร้อนจัง

1. จะร้อนจริงๆแล้วนะ

1.1. ฉันร้อนมาก

1.2. เธอก็ร้อน

1.3. เราจะร้อนไปด้วยกัน

2. หนาวมากเลย

2.1. เธอก็หนาว

2.2. ฉันก็หนาว

2.3. เราจะหนาวไปด้วยกัน

3. ไอจังเลย

3.1. ไอจนเหนื่อย

3.2. เดินก็เหนื่อย

3.3. กินก็เหนื่อย

3.4. นอนก็เหนื่อย

4. พอละ