การพยาบาลในระยะที่ 3 ของการคลอด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพยาบาลในระยะที่ 3 ของการคลอด by Mind Map: การพยาบาลในระยะที่ 3 ของการคลอด

1. ความหมาย

1.1. เริ่มจากทารกคลอดจนถึงรกและเยื่อหุ้มทารกคลอดหมด ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-15 นาที แต่ไม่เกิน 30 นาที ทั้งในครรภ์แรกและครรภ์หลัง

2. การพยาบาล

2.1. ป้องกันการตกเลือด

2.1.1. ขณะรอรกลอกตัวไม่ควรใช้มือคลึงมดลูก เพราะจะกระตุ้นให้มดลูกมีการหดรัดตัว ทำให้ปากมดลูกปิด (Cervical cramp) ทำให้รกไม่สามารถคลอดผ่านมดลูกออกมาได้

2.1.2. ตรวจดูกระเพาะปัสสาวะให้ว่าง ถ้าพบว่ากระเพาะปัสสาวะเต็ม ควรกระตุ้นให้ถ่ายปัสสาวะ ถ้ามารดาไม่สามารถถ่ายปัสสาวะเองได้อาจพิจารณาสวนปัสสาวะให้

2.1.3. หลังจากที่รกคลอดแล้วควรคลึงมดลูกทุก 15 นาที เพื่อกระตุ้นให้มดลูกมีการหดรัดตัว

2.1.4. ฉีดยาเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอด WHO แนะนำให้ฉีดขณะไหล่หน้าคลอด

2.2. ป้องกันการติดเชื้อ

2.2.1. ผู้ทำคลอดควรให้การพยาบาลโดยใช้หลัก Sterile technique

2.3. ให้ความอบอุ่นแก่ผู้คลอด

2.3.1. ควรให้ความอบอุ่นแก่ผู้คลอด โดยหาผ้าห่มมาคลุมบริเวณหน้าอกและแขน หรือปิดแอร์

2.4. การทำคลอดรกและเยื่อหุ้มทารก การทำคลอดรก

2.4.1. Modified Crede’maneuver

2.4.2. Brandt-Andrew maneuver

2.4.3. วิธีการดึงสายสะดืออย่างมีการควบคุม (controlled cord traction)

2.4.4. วิธีดึงสายสะดือ (cord traction)

3. การประเมินอาการและอาการแสดงของรกลอกตัว

3.1. Uterine sign

3.1.1. มดลูกจะเปลี่ยนแปลงจากแบนเป็นกลมขนาดจะเล็กลง

3.1.2. มดลูกจะหดตัวแข็ง

3.1.3. ตำแหน่งของมดลูกจะสูงขึ้นเหนือระดับสะดือประมาณ 0.5 เซนติเมตร

3.1.4. เคลื่อนไหวไปมาได้ เพราะไม่ได้อยู่ในช่องเชิงกราน

3.1.5. ลักษณะหน้าท้องเป็นสองลอน ส่วนมากลอนบนจะเป็นมดลูกมีลักษณะแข็งและเอียงไปทางขวา เนื่องจากทางซ้ายเป็นลำไส้ ส่วนลอนล่างจะเป็นรกมีลักษณะนิ่ม

3.2. Cord sign

3.2.1. สะดือจะมีการเคลื่อนต่ำของสายสะดือ เนื่องจากรกลอกตัว เคลื่อนต่ำมาอยู่บริเวณมดลูกส่วนล่าง

3.2.2. สายสะดือจะเหี่ยว คลายเกลียว และไม่มี Pulsation

3.2.3. การทดสอบสายสะดือ (cord test) โดยใช้มือกดบริเวณเหนือกระดูกหัวเหน่าและโกยมดลูกขึ้นไปข้างบน สายสะดือจะไม่เคลื่อนตามเข้าไปในช่องคลอดอีก

3.3. Vulva sign

3.3.1. มีเลือด

3.3.1.1. รกเริ่มลอกตัวจากบริเวณขอบล่างของรก เป็นการลอกตัวแบบเมททิวส์ ดันแคน (Matthews Dancan’s method )

3.3.2. ไม่มีเลือด

3.3.2.1. รกเริ่มลอกตัวบริเวณตรงกลาง เป็นการลอกตัวแบบชูสท์ (Schultze’s method)