การสร้างคำในภาษาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสร้างคำในภาษาไทย by Mind Map: การสร้างคำในภาษาไทย

1. คำมูล

2. คำซ้ำ

3. คำสมาส

4. คำสนธิ

5. คำประสม

6. คำซ้อน

7. การสนธิ คือ การเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกันตามหลักไวยกรณ์บาลีสันสกฤต เป็นการเชื่อม อักษรให้ต่อเนื่องกันเพื่อตัดอักษรให้น้อยลง ทำให้คำพูดสละสลวย นำไปใช้ประโยชน์ในการแต่ง คำประพันธ์

7.1. สระสนธิ

7.2. พยัญชนะสนธิ

7.3. นิคหิตสนธิ

8. คำสมาสเป็นวิธีสร้างคำในภาษาบาลีและสันสกฤตโดยนำคำตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไปมาประกอบกันคล้ายคำประสม แต่คำที่นำมาประกอบแบบคำสมาสนั้นนำมาประกอบหน้าศัพท์ การแปล คำสมาสจึงแปลจากข้างหลังมาข้างหน้า

9. เป็นคำที่สร้างขึ้นใหม่โดยนำคำมูลตั้งแต่วันที่ 2 คำขึ้นไปกันมาเกิดเป็นคำใหม่ขึ้นอีกคำหนึ่ง

9.1. เกิดความหมายใหม่

9.2. ความหมายคงเดิม

9.3. ความหมายให้กระชับขึ้น

10. คำมูล คือ คำ ๆ เดียวที่มิได้ประสมกับคำอื่น อาจมี ๑ พยางค์ หรือหลายพยางค์ก็ได้แต่่เมื่อแยกพยางค์แล้วแต่ละพยางค์ไม่มีความหมาย คำภาษาไทยที่ใช้มาแต่เดิมส่วนใหญ่ เป็นคำมูลที่มีพยางค์เดียวโดด ๆ เช่น พ่อ แม่ กิน เดิน

11. คำซ้ำ คือ การสร้างคำด้วยการนำคำที่มีเสียง และความหมายเหมือนกันมาซ้ำกัน เพื่อเปลี่ยน แปลงความหมายของคำนั้นให้แตกต่างไปหลายลักษณะ

11.1. 1 ความหมายคงเดิม

11.2. 2 ความหมายเด่นขึ้น

11.3. 3 ความหมายแยกเป็นส่วน ๆ แยกจำนวน

11.4. 4 ความหมายผิดไปจากเดิม

12. คำซ้อน คือ คำประสมชนิดหนึ่งที่เกิดจากการนำเอาคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปซึ่งมีเสียงต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันหรือเป็นไปในทำนองเดียวกันมาซ้อนคู่ กัน

12.1. ซ้อนคำแล้วมีความหมายคงเดิม

12.2. ซ้อนคำแล้วมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม